Sony Xperia SP - Nhập vào văn bản bằng nhập thoại

background image

Nhập vào văn bản bằng nhập thoại

Khi nhập văn bản, bạn có thể sử dụng chức năng nhập thoại thay vì gõ từ vào. Chỉ
cần nói những từ mà bạn muốn nhập vào. Nhập thoại là một công nghệ mang tính thử
nghiệm của Google™, và có thể sử dụng được cho một số ngôn ngữ và khu vực.

27

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách kích hoạt nhập thoại

1

Khi bạn nhập văn bản bằng bàn phím ảo hoặc Bàn phím điện thoại, hãy nhấn

hoặc .

2

Nhấn , sau đó nhấn Cài đặt bàn phím.

3

Đánh dấu chọn vào hộp kiểm Phím nhập giọng nói của Google.

4

Bấm để lưu các cài đặt của bạn. Biểu tượng mic-rô sẽ hiển thị trên bàn
phím ảo hoặc Bàn phím điện thoại.

Cách nhập văn bản bằng tính năng nhập thoại

1

Mở bàn phím ảo lên hoặc Bàn phím điện thoại.

2

Nhấn . Khi xuất hiện, nói để nhập văn bản. Khi bạn làm xong, nhấn lại .
Văn bản được đề xuất xuất hiện.

3

Chỉnh sửa văn bản thủ công nếu cần.