Sony Xperia SP - Màn hình khoá

background image

Màn hình khoá

Màn hình khoá là màn hình mà bạn nhìn thấy khi thiết bị bị khoá nhưng màn hình
đang hoạt động. Màn hình khoá có thể có tối đa năm ngăn và bạn có thể thêm một
tiện ích mỗi ngăn. Sau đó bạn có thể truy cập những tiện ích này từ màn hình khoá.
Ví dụ: bạn có thể thêm tiện ích Lịch và tiện ích email để có thể truy cập nhanh hơn
vào những ứng dụng này.

Theo mặc định, tiện ích Đồng hồ nằm ở ngăn giữa của màn hình khoá.

Cách thêm tiện ích vào màn hình khoá

1

Để bật màn hình, bấm nhanh vào phím nguồn .

2

Vuốt vào trong từ vùng trên cùng bên trái của màn hình cho đến khi xuất
hiện, rồi nhấn vào đó.

3

Nếu cần, nhập mã PIN, kiểu mở khoá hoặc mật khẩu để mở khoá màn hình.

4

Tìm và nhấn vào tiện ích bạn muốn thêm.

5

Làm theo hướng dẫn trên màn hình nếu cần để hoàn tất việc thêm tiện ích.

Cách xoá tiện ích khỏi màn hình khoá

1

Để bật màn hình, bấm nhanh vào phím nguồn .

2

Chạm và giữ tiện ích mà bạn muốn xoá, sau đó kéo tiện ích vào .

Cách di chuyển tiện ích trên màn hình khoá

1

Để bật màn hình, bấm nhanh vào phím nguồn .

2

Chạm và giữ tiện ích mà bạn muốn di chuyển, sau đó kéo tiện ích đó đến vị trí
mới.