Sony Xperia SP - Cài đặt mạng di động

background image

Cài đặt mạng di động

Thiết bị của bạn sẽ tự động chuyển đổi giữa các mạng di động tùy thuộc vào mạng di
động nào có thể sử dụng được ở những khu vực khác nhau. Bạn cũng có thể tự cài
thiết bị của mình để truy cập một chế độ mạng di động cụ thể, ví dụ, WCDMA hoặc
GSM.

Cách chọn chế độ mạng

1

Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Khác… > Mạng di động.

3

Nhấn Chế độ Mạng.

4

Chọn một chế độ mạng.

Cách chọn một mạng khác thủ công

1

Từ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Khác… > Mạng di động > Nhà cung cấp dịch vụ.

3

Nhấn Chế độ dò mạng > Thủ công.

4

Chọn một mạng.

Nếu bạn chọn một mạng theo cách thủ công, thiết bị của bạn sẽ không tìm kiếm các mạng
khác, ngay cả khi bạn di chuyển ra khỏi phạm vi của mạng đã chọn theo cách thủ công.

Cách kích hoạt chọn mạng tự động

1

Kéo thanh trạng thái xuống dưới, sau đó nhấn .

2

Tìm và nhấn Khác… > Mạng di động > Nhà cung cấp dịch vụ.

3

Nhấn Chế độ dò mạng > Tự động.

Chuyển vùng q.tế d.liệu

Một số nhà khai thác mạng cho phép bạn gửi và nhận các dữ liệu di động khi bạn
đang chuyển vùng bên ngoài mạng chủ. Khuyến cáo nên kiểm tra trước các biểu phí
truyền dữ liệu liên quan.

35

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách kích hoạt chuyển vùng quốc tế dữ liệu

1

Từ Màn hình chủ, nhấn “ .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Khác… > Mạng di động.

3

Đánh dấu chọn vào hộp kiểm Chuyển vùng q.tế d.liệu.

Bạn không thể kích hoạt chuyển vùng quốc tế dữ liệu khi tắt lưu lượng dữ liệu.

36

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.