Sony Xperia SP - Xem video trong ứng dụng Phim

background image

Xem video trong ứng dụng Phim

Sử dụng ứng dụng Phim để phát các bộ phim và nội dung video khác mà bạn đã lưu
hoặc tải về thiết bị của mình. Ứng dụng Phim cũng giúp bạn lấy về hình ảnh áp-phích
quảng cáo, tóm lược nội dung chính, thông tin về thể loại và chi tiết đạo diễn cho từng
bộ phim. Bạn cũng có thể phát các bộ phim của mình trên các thiết bị khác được kết
nối vào cùng một mạng.

Video được quay bằng máy quay của thiết bị được hiển thị trong ứng dụng Album, không phải
trong ứng dụng Phim.

Một số tập tin video có thể không phát được trong ứng dụng Phim.

Tổng quan về Phim

1

Mở ứng dụng Video Unlimited

2

Xem các tuỳ chọn menu

3

Nhấn để phát video đã xem gần đây nhất

4

Duyệt tất cả video đã tải về hoặc lưu vào thiết bị

5

Nhấn để phát các tập tin video đã lưu hoặc tải về

6

Nhấn để xem tất cả video trong Video Unlimited

7

Nhấn để xem chi tiết của video trong Video Unlimited

Sony Entertainment Network với Video Unlimited và Music Unlimited hiện chưa có sẵn ở mọi
thị trường. Yêu cầu đăng ký riêng. Điều khoản và điều kiện bổ sung được áp dụng.

Cách phát một đoạn video trong ứng dụng Phim

1

Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn , sau đó tìm và nhấn Phim.

2

Tìm và nhấn vào đoạn video bạn muốn phát. Nếu đoạn video không được hiển
thị trên màn hình, nhấn Tất cả trong tab Bộ sưu tập riêng rồi tìm và nhấn video
bạn muốn phát.

3

Để hiển thị hoặc ẩn các nút điều khiển, hãy nhấn vào màn hình.

4

Để tạm ngừng phát, nhấn . Để tiếp tục phát, nhấn .

5

Để tua lùi lại, hãy kéo vạch đánh dấu trên thanh tiến trình về bên trái. Để tua
tới, hãy kéo vạch đánh dấu trên thanh tiến trình về bên phải.

Cách phát một đoạn video trên thiết bị ngoại vi

81

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

1

Khi đang phát một đoạn video, hãy nhấn vào màn hình để hiển thị tất cả các nút
điều khiển.

2

Nhấn > Throw.

3

Chọn thiết bị ngoại vi để phát đoạn video. Nếu không có sẵn thiết bị ngoại vi
nào, theo chỉ dẫn trên màn hình để thêm thiết bị ngoại vi.

Cách thay đổi cài đặt trong Phim

1

Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn , sau đó tìm và nhấn Phim.

2

Nhấn , sau đó thay đổi các cài đặt theo mong muốn.

Cách thay đổi cài đặt âm thanh khi đang phát video

1

Khi đang phát một đoạn video, hãy nhấn vào màn hình để hiển thị các nút điều
khiển.

2

Nhấn , sau đó nhấn Cài đặt âm thanh.

3

Đánh dấu vào các hộp kiểm cho các cài đặt âm thanh mà bạn muốn kích hoạt.

4

Khi bạn làm xong, nhấn OK.

Cách chia sẻ một đoạn video

1

Khi đang phát một đoạn video, nhấn , sau đó nhấn Chia sẻ.

2

Trong menu mở ra, nhấn vào ứng dụng mà bạn muốn dùng để chia sẻ đoạn
video đã chọn, sau đó làm theo các bước liên quan để gửi đi.