Sony Xperia SP - Quản lý nội dung video

background image

Quản lý nội dung video

Cách tải về thông tin phim thủ công

1

Đảm bảo rằng thiết bị của bạn đang có kết nối dữ liệu hoạt động.

2

Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn , sau đó tìm và nhấn Phim.

3

Nhấn Tất cả trong tab Bộ sưu tập riêng để duyệt hình nhỏ của tập tin bạn
muốn nhận thông tin.

4

Chạm và giữ hình nhỏ cho đoạn video, sau đó nhấn Tìm kiếm thông tin.

5

Nếu được nhắc, cho phép thiết bị của bạn tải về thông tin chi tiết về video bằng
kết nối dữ liệu di động của bạn.

6

Trong trường tìm kiếm, hãy nhập các từ khóa cho đoạn video đó, sau đó nhấn
phím xác nhận trên bàn phím chữ. Tất cả các kết quả trùng khớp được hiển thị
theo dạng lưới.

7

Chọn một kết quả tìm kiếm, sau đó nhấn Xong. Quá trình tải về thông tin đó sẽ
được bắt đầu.

Bạn có thể nhận thông tin về các video mới được thêm tự động mỗi lần ứng dụng Phim mở ra
nếu bạn đánh dấu hộp kiểm Tải chi tiết video trong Cài đặt. Bạn có thể bị tính phí truyền tải
dữ liệu.

Nếu thông tin được tải về không chính xác, hãy tìm kiếm lại bằng các từ khóa khác.

82

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách xóa thông tin về đoạn video

1

Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn , sau đó tìm và nhấn Phim.

2

Nhấn Tất cả trong tab Bộ sưu tập riêng để duyệt video bạn muốn chỉnh sửa.

3

Chạm và giữ hình nhỏ đoạn video, sau đó nhấn Xoá thông tin.

Cách xóa một video

1

Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn Phim.

2

Nhấn Tất cả trong tab Bộ sưu tập riêng để duyệt video bạn muốn xóa.

3

Chạm và giữ hình nhỏ của đoạn video đó, sau đó nhấn Xoá từ danh sách hiển
thị.

4

Nhấn Xoá lần nữa để xác nhận.

83

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.