Sony Xperia SP - Danh sách nhạc

background image

Danh sách nhạc

Trên màn hình chủ WALKMAN, bạn có thể tạo các danh sách nhạc của riêng mình từ
âm nhạc được lưu trên thiết bị của bạn.

59

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách tạo danh sách nhạc của riêng bạn

1

Mở màn hình chủ WALKMAN.

2

Để thêm nghệ sĩ, album hoặc bài hát vào danh sách nhạc, hãy chạm và giữ tên
của nghệ sĩ hoặc tựa đề của album hoặc bài hát đó.

3

Trong menu mở ra, nhấn Thêm vào > Tạo danh sách nhạc mới.

4

Nhập tên cho danh sách nhạc đó và nhấn OK.

Bạn cũng có thể nhấn vào ảnh bìa album sau đó nhấn để tạo danh sách nhạc mới.

Cách thêm bài hát vào danh sách nhạc

1

Mở màn hình chủ WALKMAN.

2

Duyệt đến bài hát hoặc album mà bạn muốn thêm vào danh sách nhạc, sau đó
chạm và giữ tựa đề bài hát hoặc album.

3

Nhấn Thêm vào.

4

Nhấn vào tên của danh sách nhạc mà bạn muốn thêm album hoặc bài hát đó
vào. Album hoặc bài hát sẽ được thêm vào danh sách nhạc.

Cách phát danh sách nhạc của riêng bạn

1

Mở màn hình chủ WALKMAN, sau đó nhấn Danh sách nhạc.

2

Dưới Danh sách nhạc, nhấn vào một danh sách nhạc.

3

Nhấn vào bài hát để phát.

Cách xóa một bài hát khỏi danh sách nhạc

1

Trong danh sách nhạc, chạm và giữ phần tựa đề của bài hát bạn muốn xóa.

2

Nhấn Xoá khỏi danh sách nhạc từ danh sách hiển thị.

Cách xoá danh sách nhạc

1

Mở màn hình chủ WALKMAN, sau đó nhấn Danh sách nhạc.

2

Chạm và giữ danh sách nhạc mà bạn muốn xoá.

3

Nhấn Xoá.

4

Nhấn Xoá lần nữa để xác nhận.

Bạn không thể xoá các danh sách nhạc mặc định.