Sony Xperia SP - Sắp xếp tin nhắn

background image

Sắp xếp tin nhắn

Cách xóa một tin nhắn

1

Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn .

2

Nhấn vào cuộc trò chuyện chứa tin nhắn bạn muốn xóa.

3

Chạm và giữ tin nhắn muốn xóa, sau đó nhấn Xoá tin nhắn > Xoá.

Cách xóa các hội thoại

1

Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn .

2

Nhấn , sau đó nhấn Xoá cuộc trò chuyện.

3

Đánh dấu các hộp kiểm cho các cuộc trò chuyện mà bạn muốn xóa, sau đó
nhấn > Xoá.

Cách đánh dấu sao tin nhắn

1

Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn .

2

Nhấn vào cuộc trò chuyện mà bạn muốn mở.

3

Trong tin nhắn bạn muốn đánh dấu sao, nhấn .

4

Để bỏ đánh dấu sao một tin nhắn, nhấn .

Cách xem tin nhắn được đánh dấu sao

1

Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn .

2

Nhấn , sau đó nhấn Thư được đánh dấu sao.

3

Tất cả các tin nhắn được đánh dấu sao sẽ hiển thị trong một danh sách.

Cách tìm kiếm tin nhắn

1

Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn .

2

Nhấn , sau đó nhấn Tìm kiếm.

3

Nhập các từ khóa tìm kiếm của bạn. Các kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị trong
danh sách.

50

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.