Sony Xperia SP - Cài đặt nhắn tin

background image

Cài đặt nhắn tin

Cách thay đổi cài đặt thông báo tin nhắn

1

Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn .

2

Nhấn , sau đó nhấn Cài đặt.

3

Để cài âm thanh thông báo, nhấn Âm báo thông báo và chọn một tùy chọn.

4

Đối với các cài đặt thông báo, hãy đánh dấu hoặc bỏ đánh dấu vào các ô kiểm
liên quan.

Cách thay đổi cài đặt báo tin nhắn đã gửi thành công

1

Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn .

2

Nhấn , sau đó nhấn Cài đặt.

3

Nhấn Thông báo đã nhận tin để bật hoặc tắt tính năng báo tin nhắn đã gửi
thành công.