Sony Xperia SP - Kết nối thiết bị với TV bằng cáp

background image

Kết nối thiết bị với TV bằng cáp

Kết nối thiết bị của bạn với TV và bắt đầu xem nội dung được lưu trong thiết bị trên
màn hình lớn hơn. Khi bạn kết nối thiết bị với TV, ứng dụng trình khởi chạy TV sẽ mở
ra. Ứng dụng này giúp bạn phát các tập tin media từ thiết bị trên TV và các thiết bị
khác.

Có thể bạn phải mua riêng cáp MHL.

Cách xem nội dung từ thiết bị trên TV có hỗ trợ đầu vào MHL

1

Kết nối thiết bị của bạn vào TV bằng cáp MHL. hiển thị trên thanh trạng thái
thiết bị của bạn sau khi kết nối được thiết lập.

2

Ứng dụng Trình khởi chạy TV sẽ tự động khởi động. Thực hiện theo các
hướng dẫn để xem các tập tin media của bạn trên TV.

Cách xem nội dung từ thiết bị của bạn trên TV hỗ trợ đầu vào HDMI™

1

Kết nối thiết bị của bạn với bộ chuyển đổi MHL và kết nối bộ chuyển đổi với
nguồn điện USB.

2

Kết nối bộ chuyển đổi vào TV bằng cáp HDMI™. xuất hiện trong thanh trạng
thái của thiết bị sau khi kết nối được thiết lập.

3

Ứng dụng Trình khởi chạy TV sẽ tự động khởi động. Theo chỉ dẫn để xem tập
tin media của bạn trên TV.

Cách xem trợ giúp về sử dụng bộ điều khiển từ xa TV

1

Trong khi thiết bị của bạn được kết nối đến TV, hãy kéo thanh trạng thái xuống
để mở bảng Thông báo.

2

Nhấn Đã kết nối MHL.

Bạn cũng có thể bấm nút vàng trên bộ điều khiển từ xa TV để mở bảng Thông báo.

Cách ngắt kết nối thiết bị khỏi TV

Ngắt kết nối cáp MHL™ hoặc bộ chuyển đổi MHL từ thiết bị của bạn.