Sony Xperia SP - Sử dụng nhật ký cuộc gọi

background image

Sử dụng nhật ký cuộc gọi

Trong nhật ký cuộc gọi, bạn có thể xem các cuộc gọi bị nhỡ , cuộc gọi đã nhận
và cuộc gọi đã quay số .

Cách xem các cuộc gọi nhỡ

1

Khi có cuộc gọi nhỡ, xuất hiện trên thanh trạng thái. Kéo thanh trạng thái
xuống dưới.

2

Nhấn Cuộc gọi nhỡ.

Cách gọi một số điện thoại từ danh sách cuộc gọi

1

Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn .

2

Tìm và nhấn Điện thoại.Chế độ xem nhật lý cuộc gọi xuất hiện ở phía trên màn
hình.

3

Để gọi trực tiếp một số điện thoại, nhấn vào số điện thoại đó. Để chỉnh sửa số
điện thoại trước khi gọi, chạm và giữ số đó, rồi nhấn Sửa số trước khi gọi.

Bạn cũng có thể gọi một số điện thoại bằng cách nhấn > Gọi lại.

Cách thêm một số vào liên lạc từ nhật ký cuộc gọi

1

Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn .

2

Tìm và nhấn Điện thoại.Chế độ xem nhật lý cuộc gọi xuất hiện ở phía trên màn
hình.

3

Chạm và giữ số, sau đó nhấn Thêm vào Danh bạ.

4

Nhấn vào liên lạc mong muốn, hoặc nhấn Tạo liên lạc mới.

5

Chỉnh sửa chi tiết liên lạc và nhấn Đã xong.

40

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách ẩn nhật ký cuộc gọi

1

Từ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nhấn Điện thoại.

3

Nhấn > Ẩn nhật ký cuộc gọi.