Sony Xperia SP - Cuộc gọi hội nghị

background image

Cuộc gọi hội nghị

Với cuộc gọi hội nghị hoặc nhiều người tham gia, bạn có thể trò chuyện chung với hai
người trở lên.

Để biết chi tiết về số lượng người tham dự bạn có thể thêm vào cuộc gọi hội nghị, hãy liên lạc
với nhà khai thác mạng của bạn.

Cách thực hiện cuộc gọi hội nghị

1

Trong lúc đang gọi, nhấn .

2

Quay số thành viên thứ hai và nhấn . Sau khi thành viên thứ hai trả lời, thành
viên đầu tiên sẽ được đặt ở chế độ chờ.

3

Nhấn để thêm thành viên thứ hai vào cuộc gọi hội nghị.

4

Lặp lại các bước từ 1 đến 3 để thêm các thành viên khác.

Cách thực hiện cuộc hội thoại riêng với một người tham gia cuộc gọi hội nghị

1

Trong lúc cuộc gọi hội nghị đang diễn ra, nhấn {0} thành viên.

2

Nhấn vào số điện thoại của thành viên bạn muối nói chuyện riêng.

3

Để kết thúc cuộc trò chuyện riêng tư và quay trở lại cuộc gọi hội nghị, nhấn .

Cách giải phóng người tham gia khỏi cuộc gọi hội nghị

1

Khi cuộc gọi hội nghị đang diễn ra, hãy nhấn nút biểu thị số lượng người tham
gia. Ví dụ: nhấn 3 thành viên nếu có 3 người tham gia.

2

Nhấn bên cạnh người tham gia mà bạn muốn giải phóng.

Cách̉ kết thúc cuộc gọi hội nghị

Khi đang thực hiện cuộc gọi hội nghị, nhấn Kết thúc cuộc gọi hội nghị.