Sony Xperia SP - Sắp xếp thư email

background image

Sắp xếp thư email

Cách sắp xếp email

1

Từ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nhấn Email.

3

Nếu bạn sử dụng một vài tài khoản email, hãy nhấn

và chọn tài khoản mà

bạn muốn sắp xếp, sau đó nhấn Hộp thư đến trong menu thả xuống. Nếu bạn
muốn sắp xếp tất cả các tài khoản email cùng lúc, nhấn vào

, sau đó nhấn

Hộp thư đến kết hợp.

4

Nhấn , sau đó nhấn Sắp xếp.

5

Chọn một tùy chọn sắp xếp.

Cách tìm kiếm email

1

Từ Màn hình chủ, nhấn , rồi tìm và nhấn Email.

2

Nếu bạn sử dụng một vài tài khoản email, hãy nhấn

và chọn tên tài khoản

mà bạn muốn kiểm tra, sau đó nhấn Hộp thư đến trong menu thả xuống. Nếu
bạn muốn tìm kiếm tất cả các tài khoản email cùng lúc, nhấn vào

, sau đó

nhấn Chế độ xem kết hợp.

3

Nhấn .

4

Nhập văn bản tìm kiếm của bạn, sau đó nhấn trên bàn phím.

5

Kết quả tìm kiếm hiển thị trong danh sách được sắp xếp theo ngày. Nhấn vào
thư email mà bạn muốn mở.

Cách xem tất cả các thư mục cho một tài khoản email

1

Từ Màn hình chủ, nhấn , rồi tìm và nhấn Email.

2

Nếu bạn đang sử dụng một vài tài khoản email, nhấn

, và chọn tài khoản bạn

muốn kiểm tra.

3

Dưới tài khoản mà bạn muốn kiểm tra, hãy chọn Hiển thị tất cả thư mục.

Cách xóa thư email

1

Trong hộp thư email đến của bạn, đánh dấu hộp kiểm chọn tin nhắn muốn xóa,
sau đó nhấn .

2

Nhấn Xoá.

Trong hộp thư email đến, bạn cũng có thể vuốt thư sang trái hoặc phải để xóa thư.

55

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.