Sony Xperia SP - Gửi thông tin của liên lạc

background image

Gửi thông tin của liên lạc

Cách gửi danh thiếp

1

Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn , sau đó nhấn .

2

Nhấn Tôi.

3

Nhấn , sau đó nhấn Gửi liên lạc > OK.

4

Chọn phương thức truyền tải hiện có và theo các chỉ dẫn trên màn hình.

Cách gửi một liên lạc

1

Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn , sau đó nhấn .

2

Nhấn vào liên lạc có các chi tiết bạn muốn gửi.

3

Nhấn , sau đó nhấn Gửi liên lạc > OK.

4

Chọn phương thức truyền tải hiện có và theo các chỉ dẫn trên màn hình.

Cách gửi một vài liên lạc cùng một lúc

1

Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn , sau đó nhấn .

2

Bấm , sau đó nhấn Chọn một vài l.lạc.

3

Đánh dấu chọn các liên lạc bạn muốn gửi, hoặc chọn tất cả nếu bạn muốn gửi
đi toàn bộ danh bạ.

4

Nhấn , sau đó chọn phương thức truyền tải hiện có và theo các chỉ dẫn trên
màn hình.