Sony Xperia SP - Chuyển danh bạ

background image

Chuyển danh bạ

Có một vài cách để chuyển danh bạ sang thiết bị mới. Để nhận trợ giúp về chọn
phương pháp chuyển, đọc bài viết về cách chuyển danh bạ.

Chuyển danh bạ bằng máy tính

Xperia™ Transfer và Contacts Setup (Cài đặt Danh bạ) là các ứng dụng trong
chương trình máy tính PC Companion nhằm giúp bạn thu thập danh bạ từ thiết bị cũ
và chuyển sang thiết bị mới. Các ứng dụng này hỗ trợ một số nhãn hiệu thiết bị, bao
gồm cả iPhone, Samsung, HTC, BlackBerry, LG, Motorola và Nokia.
Bạn cần có:

Máy tính kết nối Internet.

Cáp USB cho thiết bị cũ.

Cáp USB cho thiết bị Android™ mới.

Thiết bị cũ.

Thiết bị Android™ mới.

Cách chuyển danh bạ sang thiết bị mới bằng máy tính

1

Bảo đảm rằng PC Companion được cài đặt trên máy tính.

2

Mở ứng dụng PC Companion hoặc, sau đó nhấn Xperia™ Transfer hoặc
Contacts Setup (Cài đặt Danh bạ) và làm theo hướng dẫn để chuyển danh bạ.

Chuyển danh bạ bằng tài khoản trực tuyến

Nếu bạn đồng bộ hoá danh bạ trong thiết bị cũ hoặc máy tính với tài khoản trực tuyến,
ví dụ: Google Sync™, Facebook™ hoặc Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

, bạn có

thể chuyển danh bạ sang thiết bị mới bằng tài khoản đó.

Cách đồng bộ hoá danh bạ với thiết bị mới bằng tài khoản đồng bộ hoá

1

Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó nhấn .

2

Nhấn , sau đó nhấn Cài đặt> T.khoản & đồng bộ hoá.

3

Chọn tài khoản mà bạn muốn đồng bộ hoá danh bạ, sau đó nhấn > Đồng bộ
hoá ngay bây giờ
.

Bạn cần được đăng nhập vào tài khoản đồng bộ hoá liên quan trước khi bạn có thể đồng bộ
hoá danh bạ với tài khoản đó.

Các phương pháp chuyển danh bạ khác

Có một vài cách khác để chuyển danh bạ từ thiết bị cũ sang thiết bị mới của bạn. Ví
dụ: bạn có thể sao chép danh bạ vào thẻ nhớ, sử dụng công nghệ Bluetooth

®

, hoặc

lưu danh bạ vào thẻ SIM. Để biết thêm thông tin cụ thể về cách chuyển danh bạ từ
thiết bị cũ, tham khảo Hướng dẫn sử dụng liên quan.

Cách nhập danh bạ từ thẻ nhớ

1

Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó nhấn .

2

Bấm , sau đó nhấn Nhập danh bạ > Thẻ SD.

3

Chọn nơi lưu trữ danh bạ.

4

Chọn tập tin bạn muốn nhập.

44

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách nhập danh bạ bằng công nghệ Bluetooth

®

1

Hãy bảo đảm chức năng Bluetooth

®

đã được bật và thiết bị của bạn được đặt

thành hiển thị.

2

Khi bạn được thông báo về tập tin đang đến thiết bị, kéo thanh trạng thái xuống
dưới và nhấn vào thông báo để chấp nhận truyền tập tin.

3

Nhấn Chấp nhận để bắt đầu truyền tập tin.

4

Kéo thanh trạng thái xuống dưới. Khi truyền hoàn tất, nhấn vào thông báo.

5

Nhấn vào tập tin đã nhận và chọn nơi lưu trữ danh bạ.

Cách nhập danh bạ từ thẻ SIM

Bạn có thể bị mất thông tin hoặc có nhiều mục nhập liên lạc nếu bạn chuyển danh bạ bằng thẻ
SIM.

1

Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó nhấn .

2

Nhấn , sau đó nhấn Nhập danh bạ> SIM.

3

Chọn nơi lưu trữ danh bạ.

4

Để nhập một liên lạc riêng lẻ, tìm và nhấn vào liên lạc đó. Để nhập toàn bộ
danh bạ, nhấn Nhập tất cả.