Sony Xperia SP - Tài khoản và dịch vụ

background image

Tài khoản và dịch vụ

Đăng nhập vào các tài khoản dịch vụ trực tuyến từ thiết bị của bạn để dễ dàng truy
cập khi bạn đang trên đường. Ví dụ, bạn có thể tích hợp danh bạ từ tài khoản

11

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Google™ vào trong Danh bạ của mình, và thế là bạn có được mọi thứ ở cùng một
chỗ. Bạn có thể đăng ký các dịch vụ trực tuyến mới từ thiết bị của mình cũng như từ
máy vi tính.

Tài khoản Google™

Có một tài khoản Google™ là chìa khóa để sử dụng hàng loạt ứng dụng và dịch vụ
với thiết bị Android™ của bạn. Ví dụ: bạn cần tài khoản Google™ để sử dụng ứng
dụng Gmail™ trong thiết bị của mình, để trò chuyện với bạn bè bằng Hangouts™ và
để đồng bộ hóa ứng dụng lịch trên thiết bị của bạn với Google Calendar™. Bạn cũng
cần một tài khoản Google™ để tải xuống ứng dụng và trò chơi, nhạc, phim ảnh và
sách báo từ Google Play™.

Tài khoản Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

Đồng bộ hóa thiết bị với tài khoản Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

công ty của bạn.

Bằng cách này bạn sẽ luôn có các email, danh bạ và các sự kiện lịch công việc của
mình theo sát bạn mọi lúc.

Tài khoản Facebook™

Facebook™ là dịch vụ mạng xã hội giúp kết nối bạn với bạn bè, gia đình và các bạn
đồng nghiệp trên khắp thế giới. Thiết lập Facebook để hoạt động trên thiết bị sao cho
bạn có thể giữ liên lạc từ khắp mọi nơi.

12

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.