Sony Xperia SP - Sửa ảnh bằng ứng dụng trình sửa Ảnh

background image

Sửa ảnh bằng ứng dụng trình sửa Ảnh

Bạn có thể sửa và áp dụng các hiệu ứng cho ảnh chụp gốc mà mình đã chụp bằng
camera. Ví dụ: bạn có thể thay đổi hiệu ứng ánh sáng. Sau khi bạn lưu ảnh đã sửa,
phiên bản gốc không thay đổi của ảnh chụp vẫn còn trên thiết bị của bạn.

Cách sửa ảnh chụp

Khi đang xem ảnh chụp, nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau
đó nhấn

.

76

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách cắt bớt ảnh chụp

1

Khi đang xem ảnh chụp, nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau
đó nhấn

.

2

Nếu được nhắc, chọn Trình sửa ảnh > Chỉ một lần.

3

Nhấn > Xén.

4

Nhấn để chọn một tuỳ chọn.

5

Để điều chỉnh khung cắt bớt, chạm và giữ mép của khung cắt bớt này. Khi các
hình vuông ở các mép cạnh biến mất, hãy kéo vào trong hoặc ra ngoài để chỉnh
lại kích cỡ khung đó.

6

Để chỉnh lại kích cỡ tất cả các cạnh của khung cắt bớt cùng lúc, hãy chạm và
giữ một trong bốn góc để làm các hình vuông ở các mép cạnh biến mất, rồi sau
đó kéo góc tương ứng.

7

Để di chuyển khung cắt bớt đến một vùng khác trên ảnh chụp, hãy chạm và giữ
bên trong khung, sau đó kéo khung đến vị trí mong muốn.

8

Nhấn Áp dụng Cắt.

9

Để lưu bản sao của ảnh chụp khi bạn đã cắt, nhấn Lưu.

Cách áp dụng hiệu ứng đặc biệt cho ảnh chụp

1

Khi đang xem ảnh chụp, nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau
đó nhấn

.

2

Nếu được nhắc, chọn Trình sửa ảnh > Chỉ một lần.

3

Nhấn , sau đó chọn một tuỳ chọn.

4

Để lưu bản sao của ảnh chụp đã sửa, nhấn Lưu.

Cách cải thiện ảnh chụp bằng cài đặt nâng cao

1

Khi đang xem ảnh chụp, nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau
đó nhấn

.

2

Nếu được nhắc, chọn Trình sửa ảnh > Chỉ một lần.

3

Nhấn , sau đó chọn một tuỳ chọn.

4

Để lưu bản sao của ảnh chụp đã sửa, nhấn Lưu.

Cách điều chỉnh cài đặt ánh sáng cho ảnh chụp

1

Khi đang xem ảnh chụp, nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau
đó nhấn

.

2

Nếu được nhắc, chọn Trình sửa ảnh > Chỉ một lần.

3

Nhấn , sau đó chọn một tuỳ chọn.

4

Để lưu bản sao của ảnh chụp đã sửa, nhấn Lưu.

Cách đặt mức bão hoà màu trong ảnh chụp

1

Khi đang xem ảnh chụp, nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau
đó nhấn

.

2

Nếu được nhắc, chọn Trình sửa ảnh > Chỉ một lần.

3

Nhấn , sau đó chọn một tuỳ chọn.

4

Để lưu bản sao của ảnh chụp đã sửa, nhấn Lưu.