Sony Xperia SP - Đồng bộ hoá với các dịch vụ của Google™‎

background image

Đồng bộ hoá với các dịch vụ của Google™

Đồng bộ hoá thiết bị của bạn với các dịch vụ khác nhau của Google™ để bạn luôn
cập nhật thông tin, bất kể bạn đang sử dụng tài khoản Google™ từ thiết bị nào. Ví dụ:
bạn có thể đồng bộ hoá danh bạ, Gmail™ và dữ liệu lịch của mình.

Cách thiết lập một tài khoản Google™ để đồng bộ hóa

1

Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn .

2

Nhấn Cài đặt > Thêm tài khoản > Google.

3

Theo hướng dẫn đăng ký để tạo một tài khoản Google™ hoặc đăng nhập vào
nếu đã có tài khoản.

4

Nhấn vào tài khoản Google™ mới tạo, sau đó nhấn vào các mục mà bạn muốn
đồng bộ hóa.

Cách đồng bộ hóa thủ công với tài khoản Google™ của bạn

1

Từ Màn hình chủ, nhấn .

2

Nhấn Cài đặt > Google.

3

Nhấn vào tài khoản Google™ mà bạn muốn đồng bộ hóa.

4

Bấm , rồi nhấn Đồng bộ hoá ngay bây giờ.

Cách đồng bộ hóa một ứng dụng với tài khoản Google™

1

Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn .

2

Nhấn Cài đặt > Google.

3

Nhấn vào tài khoản Google™ mà bạn muốn đồng bộ hóa. Một danh sách các
ứng dụng có thể được đồng bộ hóa với tài khoản Google.

4

Nhấn vào ứng dụng mà bạn muốn đồng bộ hóa với tài khoản Google đã chọn.

Cách đồng bộ hóa dữ liệu trình duyệt web

1

Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn .

2

Nhấn Cài đặt > Google.

3

Nhấn vào tài khoản Google™ mà bạn muốn đồng bộ hóa với, sau đó nhấn
Đồng bộ hóa trình duyệt.

Cách xóa tài khoản Google™

1

Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn .

2

Nhấn Cài đặt > Google.

3

Nhấn vào tài khoản Google™ mà bạn muốn xóa khỏi danh sách tài khoản.

4

Bấm , rồi nhấn Xoá tài khoản.

5

Nhấn Xoá tài khoản lần nữa để xác nhận.

102

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.