Sony Xperia SP - Kênh radio yêu thích

background image

Kênh radio yêu thích

Cách lưu một kênh làm mục yêu thích

1

Khi đang mở radio, hãy điều chỉnh tới kênh bạn muốn lưu làm mục yêu thích.

2

Nhấn .

3

Nhập tên và chọn một màu cho kênh đó, sau đó bấm Lưu.

Cách nghe kênh radio yêu thích

1

Nhấn .

2

Chọn một tuỳ chọn.

Cách xóa kênh khỏi mục yêu thích

1

Khi đang mở radio, hãy điều chỉnh tới kênh bạn muốn xóa.

2

Nhấn , sau đó nhấn Xoá.