Sony Xperia SP - Cài đặt âm thanh

background image

Cài đặt âm thanh

Cách chuyển đổi giữa chế độ âm thanh mono và âm thanh nổi

1

Khi đài FM đang mở, bấm .

2

Nhấn Bật âm thanh nổi.

3

Để quay trở lại nghe đài radio ở chế độ âm thanh nổi, bấm và nhấn Bắt buộc
âm đơn sắc
.

Cách chọn vùng radio

1

Khi đài FM đang mở, bấm .

2

Nhấn Đặt vùng radio.

3

Chọn một tùy chọn.

Cách điều chỉnh Trình hiển thị

1

Khi đang mở radio, nhấn .

2

Nhấn Bộ trực quan.

3

Chọn một tuỳ chọn.

65

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.