Sony Xperia SP - Memorya

background image

Memorya

Maaari kang mag-save ng nilalaman sa panloob na storage ng iyong device at sa

memorya ng device.

Upang tingnan ang katayuan ng iyong memory

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin .

2

Hanapin at tapikin ang Mga setting > Imbakan upang tingnan ang katayuan ng

iyong memory.

Memory card

Sinusuportahan ng iyong device ang isang microSD™ na memory card, na ginagamit

para itabi ang nilalaman. Magagamit din ang ganitong uri ng card bilang portable

memory card sa iba pang katugmang mga device.

Maaaring kailanganin mong bumili ng memory card nang hiwalay.

Pag-format sa memory card

Maaari mong i-format ang memory card sa iyong device, halimbawa, upang

makapagdagda ng karagdagang memory. Nangangahulugan ito na iyong buburahin

ang lahat ng data sa iyong card.

Mabubura ang lahat ng nilalaman sa memory card kapag na-format mo ito. Tiyaking gumawa

ka ng mga backup ng lahat ng nais mong ma-save bago i-format ang memory card. Upang i-

backup ang iyong nilalaman, maaari mo itong kopyahin sa iyong computer. Para sa

33

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

karagdagang impormasyon, tingnan ang chapter na

Pagkonekta ng iyong device sa isang

computer

sa pahina 100.

Para i-format ang memory card

1

I-drag pababa ang status bar, pagkatapos ay tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang Imbakan > Burahin ang SD card.

3

Para kumpirmahin, i-tap ang Burahin ang SD card > Burahin ang lahat

Pag-clear sa memorya ng application

Maaaring kakailanganin mo minsan na i-clear ang memorya para sa isang application.

Maaari itong mangyari kung, halimbawa, mapuno ang memorya ng application, o

gusto mong i-clear ang mga score para sa isang laro. Maaari ka ring magtanggal ng

papasok na email, mga text at multimedia message sa ilang application.

Upang i-clear ang memorya para sa isang application

1

I-drag ang status bar pababa, pagkatapos ay tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang Apps.

3

Tapikin ang application kung saan mo gustong i-clear ang memorya.

4

Tapikin ang I-clear ang cache.

Hindi posibleng i-clear ang memorya para sa ilang application.