Sony Xperia SP - Home screen ng WALKMAN

background image

Home screen ng WALKMAN

Binibigyan ka ng home screen ng WALKMAN ng pangkalahatang-tanaw sa lahat ng

kanta sa iyong device pati na rin ang mga kantang available sa Music Unlimited. Mula

dito, maaari mong pamahalaan ang iyong mga album at playlist, gumawa ng mga

shortcut, at isaayos ang iyong musika ayon sa mood at tempo gamit ang mga channel

ng SensMe™.

1

Mga chart na hatid ng Music Unlimited

2

Mga bagong release na hatid ng Music Unlimited

61

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

3

Mga itinatampok na playlist na hatid ng Music Unlimited

4

I-browse ang iyong musika ayon sa artist

5

I-browse ang iyong musika ayon sa kanta

6

I-browse ang iyong musika ayon sa album

7

I-browse ang lahat ng playlist

8

Mangolekta ng mga link sa musika at kaugnay na nilalaman na ibinahagi mo at

ng iyong mga kaibigan gamit ang mga online na serbisyo

9

Pamahalaan at i-edit ang iyong musika gamit ang mga channel ng Music

Unlimited

10

Buksan ang "WALKMAN" music player

Hindi available sa bawat market ang Sony Entertainment Network kasama ang Video Unlimited

at Music Unlimited. Kinakailangan ng hiwalay na subscription. Nalalapat ang mga

karagdagang tuntunin at kundisyon.

Upang ipakita ang home screen ng WALKMAN

1

Mula sa Home screen, tapikin ang > .

2

Kung hindi ipinapakita ang home screen ng WALKMAN, tapikin ang .

Upang magdagdag ng shortcut sa isang kanta

1

Mula sa home screen ng WALKMAN, mag-browse sa kanta kung saan mo

gustong gumawa ng shortcut.

2

I-touch nang matagal ang pamagat ng kanta.

3

Tapikin ang Idagdag bilang shortcut. Lalabas na ngayon ang shortcut sa home

screen ng WALKMAN.

Hindi ka makakapagdagdag ng mga shortcut sa mga kanta mula sa Music Unlimited.

Upang muling ayusin ang mga shortcut

Mula sa home screen ng WALKMAN, i-touch at tagalan ang shortcut hanggang

sa lumaki ito at mag-vibrate ang iyong device, pagkatapos ay i-drag ang item

papunta sa bagong lokasyon.

Upang magtanggal ng shortcut

Mula sa home screen ng WALKMAN, i-touch nang matagal ang shortcut

hanggang sa lumaki ito at mag-vibrate ang device, pagkatapos ay i-drag ang

item patungo sa .

Makakapagtanggal ka lang ng mga shortcut na ginawa mo mismo.

Maaari ka ring mag-drag ng mga default na shortcut patungo sa ngunit natatago lang ang

mga ito, hindi natatanggal.

Upang i-update ang iyong musika sa pinakabagong impormasyon

1

Mula sa home screen ng WALKMAN, tapikin ang .

2

Tapikin ang I-download ang impo ng musika > Simulan. Maghahanap ang

iyong device sa online at ida-download ang pinakabagong available na album

art at impormasyon ng kanta para sa iyong musika.

Nasasaaktibo ang application ng mga channel ng SensMe™ kapag nagda-download ka ng

impormasyon ng musika.

Upang paganahin ang application na Mga channel ng SensMe™

Mula sa home screen ng WALKMAN, tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang I-

download ang impo ng musika

> Simulan.

Kinakailangan ng application na ito ng koneksyon sa mobile o Wi-Fi® network.

62

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang magtanggal ng kanta

1

Buksan ang home screen ng WALKMAN, pagkatapos ay mag-browse sa

kantang gusto mong tanggalin.

2

I-touch nang matagal ang pamagat ng kanta, pagkatapos ay tapikin ang Alisin.

Makakapagtanggal ka rin ng mga album sa ganitong paraan.