Sony Xperia SP - Pag-back up ng mga contact

background image

Pag-back up ng mga contact

Maaari kang gumamit ng memory card o SIM card upang mag-back up ng mga

contact.

Upang i-export ang lahat ng contact sa isang memory card

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , tapikin pagkatapos ang .

2

Pindutin ang , at pagkatapos tapikin ang I-export ang mga contact > SD card.

3

Tapikin ang OK.

49

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang mag-export ng mga contact sa isang SIM card

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , tapikin pagkatapos ang .

2

Pindutin ang , at pagkatapos tapikin ang I-export ang mga contact > SIM

card

.

3

Markahan ang mga contact na nais mong i-export, o tapikin ang Markahan

lahat

kung nais mong i-export ang lahat ng mga contact.

4

Tapikin ang I-export.

5

Piliin ang Magdagdag ng mga contact kung nais mong idagdag ang mga

contact sa umiiral na mga contact sa iyong SIM card, o piliin ang Palitan ang

lahat ng contact

kung nais mong palitan ang umiiral na mga contact sa iyong

SIM card.

Kapag nag-export ka ng contact sa isang SIM card, maaaring hindi lahat ng impormasyon ay

ma-export. Ito ay sanhi ng mga limitasyon ng memorya ng mga SIM card.

50

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.