Sony Xperia SP - Legal na impormasyon

background image

Legal na impormasyon

SonyC5302/C5303/C5306

Ang User guide na ito ay na-publish ng Sony Mobile Communications AB o ng lokal na kaakibat na kumpanya

nito, nang walang anumang warranty. Ang mga pagpapabuti at pagbabago sa User guide na ito na dulot ng

mga typographical na error, mga pagkakamali sa kasalukuyang impormasyon, o mga pagpapabuti sa mga

program at/o kagamitan, ay maaaring gawin ng Sony Mobile Communications AB anumang oras at nang

walang abiso. Gayunpaman, ang mga naturang pagbabago ay isasama sa mga bagong edisyon ng User guide

na ito.
©Sony Mobile Communications AB, 2013.
Nakalaan ang lahat ng karapatan.

May kakayahan ang iyong mobile device na mag-download, mag-imbak at magpasa ng karagdagang nilalaman,

halimbawa, mga ringtone. Maaaring paghigpitan o pagbawalan ng mga karapatan ng third party ang paggamit

sa naturang nilalaman, kabilang ang ngunit hindi limitado sa paghihigpit sa ilalim ng mga naaangkop na batas

sa copyright. Ikaw, at hindi ang Sony, ang ganap na responsable para sa karagdagang nilalaman na iyong ida-

download sa o ipapasa mula sa iyong mobile device. Bago ang iyong paggamit ng anumang karagdagang

nilalaman, mangyaring patotohanan na ang iyong nilalayong paggamit ay wastong may lisensya o kung hindi

man ay pinapahintulutan. Hindi ginagarantiya ng Sony ang katumpakan, integridad o kalidad ng anumang

karagdagang nilalaman o anumang iba pang nilalaman ng third party. Hindi sa anumang pangyayari mananagot

ang Sony sa anumang paraan para sa iyong hindi tamang paggamit ng karagdagang nilalaman o iba pang

nilalaman ng third party.

Maaaring sumangguni ang User guide na ito sa mga serbisyo o application na ibinigay ng mga ikatlong partido.

Ang paggamit ng naturang programming o mga serbisyo ay maaaring mangailangan ng hiwalay na

pagpaparehistro sa third party na provider at maaaring sakop ng mga karagdagang tuntunin ng paggamit. Para

sa mga application na ina-access sa o sa pamamagitan ng website ng third-party, mangyaring suriin muna ang

mga tuntunin ng paggamit at naaangkop na patakaran sa privacy ng mga naturang website. Hindi tinitiyak o

ginagarantiya ng Sony ang pagiging available o ang pagganap ng anumang mga website o inaalok na serbisyo

ng third-party.

Alisin ang baterya upang makita ang impormasyong pangregulasyon gaya ng CE mark.

Ang lahat ng produkto at pangalan ng kumpanyang nabanggit dito ay mga trademark o mga nakarehistrong

trademark ng kanya-kanyang may-ari ng mga ito. Ang anumang mga karapatang hindi hayagang ibinigay dito

ay nakalaan. Ang lahat ng iba pang mga trademark ay pagmamay-ari ng kanya-kanyang may-ari ng mga ito.

Bisitahin ang

www.sonymobile.com para sa higit pang impormasyon.

Ang lahat ng larawan ay para lang sa paglalarawan at maaring hindi tumpak na naglalarawan sa aktwal na

device.

Ang produktong ito ay pinoprotektahan ng ilang partikular na karapatan sa intellectual property ng Microsoft.

Ang paggamit o pamamahagi ng naturang teknolohiya sa labas ng produktong ito ay ipinagbabawal nang

walang lisensya mula sa Microsoft.

Ang mga may-ari ng nilalaman ay gumagamit ng teknolohiyang Windows Media digital rights management

(WMDRM) upang protektahan ang kanilang intellectual property, kabilang ang mga copyright. Ang device na ito

ay gumagamit ng WMDRM software upang i-access ang nilalamang pinoprotektahan ng WMDRM. Kung

mabigo ang WMDRM software na protektahan ang nilalaman, maaaring hilingin ng may-ari ng nilalaman sa

Microsoft na bawiin ang kakahayan ng software na gamitin ang WMDRM upang i-play o kopyahin ang

pinoprotektahang nilalaman. Hindi naaapektuhan ng pagbawi ang hindi pinoprotektahang nilalaman. Kapag

nag-download ka ng mga lisensya para sa pinoprotektahang nilalaman, sumasang-ayon ka na maaaring

magsama ang Microsoft ng listahan ng pagbawi sa mga lisensya. Maaaring hilingin sa iyo ng mga may-ari ng

nilalaman na i-upgrade ang WMDRM upang ma-access ang kanilang nilalaman. Kung tatanggihan mo ang

isang pag-upgrade, hindi mo maa-access ang nilalamang nangangailangan ng pag-upgrade.

Ang produktong ito ay may lisensya sa ilalim ng MPEG-4 visual at AVC patent portfolio na mga lisensya para sa

personal at hindi pangkomersyal na paggamit ng consumer para sa (i) pag-encode ng video na sumusunod sa

MPEG-4 visual standard ("MPEG-4 video") o sa AVC standard ("AVC video") at/o (ii) pag-decode ng MPEG- 4 o

126

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

AVC video na na-encode ng consumer na may ginagawang personal at hindi pangkomersyal na aktibidad at/o

nakuha mula sa provider ng video na lisensyado ng MPEG LA upang magbigay ng MPEG-4 at/o AVC video.

Walang lisensyang ibinibigay o ipinapatupad para sa anumang iba pang paggamit. Ang karagdagang

impormasyong kasama ang nauugnay sa mga paggamit na pampromosyon, panloob at pangkomersyo at

paglilisensya ay maaaring makuha mula sa MPEG LA, L.L.C. Tingnan ang http://www.mpegla.com. May

lisensya ang MPEG Layer-3 audio decoding technology mula sa Fraunhofer IIS and Thomson.

WALANG PANANAGUTAN ANG SONY MOBILE PARA SA ANUMANG PAGKAWALA, PAGKABURA AT/O

PAG-OVERWRITE SA DATA NG PERSONAL NA DATA O MGA FILE NA NAKA-IMBAK SA IYONG

TELEPONO (KABILANG ANG NGUNIT HINDI LIMITADO SA MGA CONTACT, TRACK NG MUSIKA AT

LITRATO) NA NAGMUMULA SA ANUMANG PAG-UPDATE SA IYONG DEVICE SA PAMAMAGITAN NG

ANUMANG MGA PARAAN NA INILALARAWAN SA USER’S GUIDE NA ITO, GAYUNDIN ANG PAGMUMULA

SA PAGGAMIT NG ANUMANG MGA PALATANDAAN AT TIP NA IBINIBIGAY SA ILALIM NG MGA

SUBSECTION NA “MGA PARAAN PARA SA PAGLILIPAT NG MGA CONTACT” AT “STORAGE NG DATA”

NG DOKUMENTONG ITO. WALANG KAGANAPANG MAGKAKAROON NG LUBOS NA PANANAGUTAN SA

IYO ANG SONY MOBILE O ANG MGA SUPPLIER NITO PARA SA ANUMAN AT LAHAT NG PINSALA,

PAGKAWALA AT SANHI NG PAGKILOS (NASA CONTRATA MAN O NASA TORT, KABILANG ANG, NGUNIT

HINDI NILILIMITAHAN SA KAPABAYAAN O IBA PA) NA LUMAGPAS SA HALAGANG AKTWAL MONG

IBINAYAD PARA SA IYONG DEVICE.

127

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.