Sony Xperia SP - การส่งและการรับข้อความอีเมล

background image

การสงและการรับขอความอีเมล

1

ดูรายชื่อบัญชีอีเมลทั้งหมดและโฟลเดอร์ล่าสุด

2

เขียนข้อความอีเมลใหม่

3

ค้นหาข้อความอีเมล

53

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

4

เข้าถึงการตั้งค่าและตัวเลือก

5

รายการข้อความอีเมล

การดาวน์โหลดข้อความอีเมลใหม่

1

จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ .

2

ค้นหาและแตะ

อีเมล

3

หากคุณใช้บัญชีอีเมลหลายบัญชี แตะ และเลือก

อินบ็อกซ์ บัญชีที่คุณต้องการตรวจสอบ

4

หากต้องการดาวน์โหลดข้อความใหม่ ให้แตะ

เมื่อกล่องข้อความได้เปิดไว้ ปัดลงบนหน้าจอ เพื่อรีเฟรชรายการข้อความ

การอ่านข้อความอีเมลของคุณ

1

จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ .

2

ค้นหาและแตะ

อีเมล

3

หากคุณใช้บัญชีอีเมลหลายบัญชี แตะ และเลือกบัญชีที่คุณต้องการตรวจสอบ จากนั้น แตะ

อินบ็อกซ์ ใน

เมนูดรอปดาวน์ หากคุณต้องการตรวจสอบบัญชีอีเมลทั้งหมดของคุณในคราวเดียวกัน แตะ จากนั้นแตะ

อินบ๊อกซ์รวมในเมนูดรอปดาวน์

4

ในกล่องขาเข้าอีเมล ให้เลื่อนขึ้นหรือลงและแตะที่ข้อความอีเมลที่คุณต้องการอ่าน

ในการสร้างและส่งข้อความอีเมล

1

จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ จากนั้น ค้นหา และแตะ

อีเมล

2

หากคุณใช้บัญชีอีเมลหลายบัญชี แตะ และเลือกบัญชีที่คุณต้องการจะส่งอีเมล แล้วแตะ

อินบ็อกซ์ ใน

เมนูดรอปดาวน์

3

แตะ จากนั้น พิมพ์ชื่อผู้รับหรือที่อยู่อีเมล หรือแตะ และเลือกผู้รับหนึ่งรายขึ้นไปจากบัญชีรายชื่อของ

คุณ

4

ป้อนหัวเรื่องอีเมลและข้อความ จากนั้นแตะ

ในการตอบข้อความอีเมล

1

ในกล่องขาเข้าอีเมลของคุณ ให้ค้นหาและแตะข้อความที่คุณต้องการตอบ แล้วแตะ

ตอบ หรือ ตอบทั้งหมด

2

ป้อนคำตอบของคุณ แล้วแตะ

ในการส่งต่อขอความอีเมล

1

ในกล่องขาเข้าอีเมลของคุณ ให้ค้นหาและแตะข้อความที่คุณต้องการส่งต่อแล้วแตะ

ส่งต่อ

2

ป้อนที่อยู่อีเมลของผู้รับด้วยตนเอง หรือแตะ และเลือกผู้รับจากรายการรายชื่อ

3

ป้อนข้อความของคุณ จากนั้นแหละ

การดูสิ่งที่แนบของข้อความอีเมล

1

ค้นหาและแตะข้อความอีเมลซึ่งมีสิ่งที่แนบที่คุณต้องการดู ข้อความอีเมลที่มีสิ่งที่แนบจะแสดงให้เห็นโดย

2

หลังจากที่ข้อความอีเมลเปิดขึ้นมา ให้แตะ

โหลดสิ่งที่แนบเพื่อเริ่มดาวน์โหลด

3

หลังจากที่ดาวน์โหลดสิ่งที่แนบมาเสร็จเรียบร้อน แตะ

ดู

ถ้าต้องการบันทึกที่อยู่อีเมลของผู้ส่งไปยังรายชื่อ

1

ค้นหาและแตะข้อความในกล่องจดหมายอีเมลของคุณ

2

แตะที่ชื่อผู้ส่ง แล้วแตะ

ตกลง

3

เลือกรายชื่อที่มีอยู่ หรือแตะ

สร้างรายชื่อใหม่

4

แก้ไขข้อมูลของรายชื่อติดต่อ หากต้องการ แล้วแตะ

เสร็จ