Sony Xperia SP - การจัดระบบข้อความอีเมลของคุณ

background image

การจัดระบบขอความอีเมลของคุณ

วิธีการเรียงอีเมลของคุณ

1

จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ .

2

ค้นหาและแตะ

อีเมล

3

หากคุณใช้บัญชีอีเมลหลายบัญชี แตะ และเลือกบัญชีที่คุณต้องการเรียงลำดับ จากนั้น แตะ

อินบ็อกซ์

ในเมนูดรอปดาวน์ หากคุณต้องการตรวจสอบบัญชีอีเมลทั้งหมดในครั้งเดียว แตะ จากนั้น แตะ

อินบ๊อกซ์

รวม

4

แตะ จากนั้้น แตะ

เรียงลำดับ

5

เลือกตัวเลือกการเรียง

การค้นหาอีเมล

1

จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ จากนั้น ค้นหาแล้วแตะ

อีเมล

2

หากคุณใช้บัญชีอีเมลหลายบัญชี แตะ และเลือกบัญชีที่คุณต้องการตรวจสอบ แล้วแตะ

อินบ็อกซ์ ใน

เมนูดรอปดาวน์ หากคุณต้องการตรวจสอบบัญชีอีเมลทั้งหมดในครั้งเดียว แตะ จากนั้น แตะ

เรียกดูรวม

3

แตะ

4

ป้อนข้อความการค้นหาของคุณ แล้วแตะ บนแป้นพิมพ์

5

ผลการค้นหาจะปรากฏขึ้นเป็นรายการที่จัดเรียงตามวันที่ แตะข้อความอีเมลที่คุณต้องการเปิด

วิธีการดูโฟลเดอร์ทั้งหมดในบัญชีอีเมลเดียว

1

จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ จากนั้น ค้นหา และแตะ

อีเมล

2

หากคุณใช้บัญชีอีเมลหลายบัญชี แตะ แล้วเลือกบัญชีที่คุณต้องการตรวจสอบ

3

ภายในบัญชีที่คุณต้องการตรวจสอบ เลือก

แสดงทุกโฟลเดอร์

การลบข้อความอีเมล

1

ในอินบ็อกซ์อีเมลของคุณ มาร์กช่องตัวเลือกสำหรับข้อความที่คุณต้องการลบ จากนั้นแตะ .

2

แตะ

ลบ

ในมุมมองกล่องจดหมายอีเมลของคุณ คุณยังสามารถปัดข้อความไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อลบได้

55

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น