Sony Xperia SP - การฟังวิทยุ

background image

การฟังวิทยุเอฟเอ็ม

1

เชื่อมต่อหูฟังหรือชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ของคุณ

2

จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ

3

ค้นหาและแตะ

วิทยุเอฟเอ็ม ช่องสถานีที่สามารถรับได้จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลื่อนไปตามช่วงของความถี่

เมื่อคุณเปิดวิทยุเอฟเอ็มช่องสถานีที่สามารถรับได้จะปรากฏขึ้นมาโดยอัตโนมัติ หากช่องสัญญาณมีข้อมูล RDS ข้อมูลนั้นจะปรากฏ

ขึ้นเพียงไม่กี่วินาทีหลังจากที่คุณเริ่มต้นฟังจากช่องสถานีนั้น

การเปลี่ยนไปมาระหว่างช่องวิทยุ

ลากคลื่นความถี่ซ้ายหรือขวา

ถ้าต้องการเริ่มต้นการค้นหาใหม่สำหรับช่องวิทยุ

1

เมื่อเปิดวิทยุอยู่ ใหกด

2

แตะ

ค้นหาสถานี วิทยุจะสแกนช่วงความถี่ทั้งหมด ระบบจะแสดงช่องสัญญาณที่ใช้ได้ทั้งหมด

65

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

การเปิดฟังเสียงวิทยุจากลำโพงของอุปกรณ์

1

เมื่อเปิดวิทยุอยู่ ใหกด

2

แตะ

เล่นในลำโพง

การเปิดเสียงกลับไปที่หูฟังหรือชุดหูฟังแบบมีสาย ให้กด และแตะ เล่นผ่านชุดหูฟัง

การหาชื่อเพลงจากวิทยุ FM โดยใช้ TrackID™

1

ในขณะที่เล่นเพลงด้วยวิทยุ FM ของอุปกรณ์ ให้กด แล้วเลือก

TrackID™

2

ระบบจะแสดงตัวบอกความคืนหน้าในระหว่างที่แอพพลิเคชั่น TrackID™ กำลังประมวลผลเพลง หากสำเร็จ

คุณจะได้เห็นชื่อของแทร็ค หรือรายชื่อแทร็คที่อาจจะเป็นไปได้

3

กด เพื่อกลับสู่วิทยุ FM

แอพพลิเคชั่น TrackID™ และบริการ TrackID™ อาจไม่มีการสนับสนุนในบางประเทศ/ภูมิภาค หรือโดยเครือข่ายและ/หรือผู้ให้

บริการในบางพื้นที่