Sony Xperia SP - การค้นหาอุปกรณ์ของคุณ

background image

การคนหาอุปกรณของคุณ

หากคุณทำอุปกรณ์หาย คุณสามารถค้นหาและปกป้องอุปกรณ์ของคุณได้หลายวิธี ด้วยการใช้บริการ “my Xperia”

คุณจะสามารถ:

ค้นหาอุปกรณ์ของคุณบนแผนที่

เปิดเสียงเตือนซึ่งจะทำงานแม้อุปกรณ์จะอยู่ในโหมดเงียบก็ตาม

ล็อคอุปกรณ์ของคุณจากระยะไกลและแสดงข้อมูลการติดต่อของคุณบนอุปกรณ์

ล้างหน่วยความจำภายในและภายนอกของอุปกรณ์จากระยะไกลเป็นวิธีการสุดท้าย

ก่อนใช้บริการ “my Xperia” คุณต้องเปิดใช้งานบริการดังกล่าวในอุปกรณ์ของคุณ เมื่อเปิดใช้งานบริการแล้ว สิ่งที่คุณ

ต้องทำคือการไปที่ myxperia.sonymobile.com และลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชี Google™ เดียวกับที่คุณตั้งค่าใน

อุปกรณ์ของคุณ

บริการ “my Xperia” อาจจะไม่สามารถใช้ได้ในบางประเภท/ภูมิภาค

การเปิดใช้งานบริการ “my Xperia”

1

ลากแถบสถานะลงล่าง แล้วแตะ

2

แตะ

ความปลอดภัย > MyXperia™ > เปิดใช้งาน

3

กาเครื่องหมายในช่อง แล้วแตะ

ยอมรับ