Sony Xperia SP - การโทรจากข้อความ

background image

การโทรจากขอความ

การโทรหาผู้ส่งข้อความ

1

จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ แล้วค้นหาและแตะ

2

แตะบทสนทนา

3

แตะที่ชื่อผู้รับหรือหมายเลขที่ด้านบนของหน้าจอแล้วเลือกชื่อผู้รับหรือหมายเลขจากรายชื่อที่ปรากฏ

4

หากคุณบันทึกข้อมูลผู้รับไว้ในรายชื่อของคุณ ให้แตะหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณต้องการโทร หากคุณไม่ได้

บันทึกข้อมูลผู้รับไว้ในรายชื่อของคุณ ให้แตะ

การบันทึกหมายเลขผู้ส่งเป็นรายชื่อ

1

จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ จากนั้นค้นหาแล้วแตะ

2

แตะ >

บันทึก

3

เลือกรายชื่อที่มีอยู่ หรือแตะ

สร้างรายชื่อใหม่

4

แก้ไขข้อมูลรายชื่อ และแตะ

เสร็จ