Sony Xperia SP - การตั้งค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง

background image

การปรับการตั้งค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง

1

เปิดใช้งานกล้อง

2

หากต้องการแสดงการตั้งค่าทั้งหมด ให้แตะ

3

เลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการปรับ แล้วแก้ไขตามต้องการ

ภาพรวมการตั้งค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง

ความละเอียด

เลือกขนาดภาพและอัตราส่วนภาพจากตัวเลือกต่างๆ ก่อนทำการถ่ายภาพ ยิ่งภาพถ่ายมีความละเอียดสูงขึ้นยิ่ง

ต้องการหน่วยความจำเพิ่มขึ้น

3264×2448(4:3)

ภาพถ่ายขนาด 8 เมกะพิกเซลและมีอัตราส่วนภาพ 4:3 เหมาะสำหรับภาพถ่ายที่คุณต้องการดูบนหน้าจอที่ไม่แบบ Widescreen หรือพิมพ์

ด้วยความละเอียดสูง

70

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

3104×1746(16:9)

ภาพถ่ายขนาด 5 เมกะพิกเซลและมีอัตราส่วนภาพ 16:9 เหมาะสำหรับภาพถ่ายที่คุณต้องการดูบนหน้าจอที่ไม่แบบ Widescreen หรือ

พิมพ์ด้วยความละเอียดสูง

1632×1224(4:3)

ภาพถ่ายขนาด 2 เมกะพิกเซลและมีอัตราส่วนภาพ 4:3 เหมาะสำหรับภาพถ่ายที่คุณต้องการดูบนหน้าจอที่ไม่แบบ Widescreen

1920×1080(16:9)

ภาพถ่ายขนาด 2 เมกะพิกเซลและมีอัตราส่วนภาพ 16:9 เหมาะสำหรับภาพถ่ายที่คุณต้องการดูบนหน้าจอที่ไม่แบบ Widescreen

ตั้งเวลาถ่ายภาพ

เมื่อใช้ตั้งเวลาถ่ายภาพ คุณสามารถถ่ายภาพได้โดยไม่ต้องถืออุปกรณ์ไว้ ใช้ฟังก์ชันนี้สำหรับถ่ายภาพตนเอง หรือถ่าย

ภาพหมู่เพื่อให้มีทุกคนอยู่ในภาพ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ตั้งเวลาถ่ายภาพเพื่อป้องกันไม่ให้ภาพสั่นไหวในขณะ

ถ่ายภาพได้

ตั้งเวลา (10 วิ)

ตั้งค่าหน่วงเวลา 10 วินาทีนับจากที่คุณแตะหน้าจอของกล้อง จนถึงเวลาที่ถ่ายภาพ

ตั้งเวลา (2 วิ)

ตั้งค่าหน่วงเวลา 2 วินาทีนับจากที่คุณแตะหน้าจอของกล้อง จนถึงเวลาที่ถ่ายภาพ

ปิด

เครื่องจะถ่ายภาพทันทีที่คุณแตะหน้าจอของกล้อง

Smile Shutter™

ใช้ฟังก์ชัน Smile Shutter™ เพื่อกำหนดว่ารอยยิ้มประเภทใดที่กล้องนี้จะตรวจจับก่อนการถ่ายภาพ

โหมดโฟกัส

ฟังก์ชันการโฟกัสเป็นการควบคุมว่าต้องการให้ส่วนใดของภาพคม เมื่อเปิดใช้ระบบออโต้โฟกัสอย่างต่อเนื่อง กล้องจะ

ทำการปรับโฟกัสอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พื้นที่ในกรอบโฟกัสสีเหลืองคมชัดอยู่เสมอ

โฟกัสอัตโนมัติจุดเดียว

กล้องจะโฟกัสที่วัตถุที่เลือกไว้โดยอัตโนมัติ ระบบออโต้โฟกัสต่อเนื่องเปิดอยู่ สัมผัสหน้าจอของกล้องค้างไว้ กรอบโฟกัสสีเหลืองจะเปลี่ยน

เป็นสีน้ำเงินซึ่งแสดงว่าได้ทำการโฟกัสเรียบร้อยแล้ว กล้องจะถ่ายภาพเมื่อคุณปล่อยนิ้วออก

โฟกัสอัตโนมัติหลายจุด

กล้องจะโฟกัสพื้นที่หลายส่วนของภาพโดยอัตโนมัติ สัมผัสหน้าจอของกล้องค้างไว้ กรอบโฟกัสสีเหลืองจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินซึ่งแสดงว่าได้

ทำการโฟกัสเรียบร้อยแล้ว กล้องจะถ่ายภาพเมื่อคุณปล่อยนิ้วออก ระบบออโต้โฟกัสต่อเนื่องปิดอยู่

ตรวจจับใบหน้า

กล้องจะตรวจหาใบหน้าถึงห้าใบหน้า ซึ่งจะแสดงเป็นกรอบบนหน้าจอ กล้องจะโฟกัสที่วัตถุที่ใกล้ที่สุดโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถเลือกว่า

จะโฟกัสที่ใบหน้าใดได้โดยการแตะที่ใบหน้าดังกล่าวในหน้าจอ เมื่อคุณแตะหน้าจอของกล้อง กรอบน้ำเงินจะแสดงว่าใบหน้าใดที่อยู่ในโฟกัส

คุณไม่สามารถใช้ระบบตรวจสอบใบหน้าได้กับทุกฉาก ระบบออโต้โฟกัสต่อเนื่องเปิดอยู่

โฟกัสโดยสัมผัส

สัมผัสพื้นที่ที่คุณต้องการบนหน้าจอของกล้องเพื่อกำหนดพื้นที่โฟกัส ระบบออโต้โฟกัสต่อเนื่องปิดอยู่ สัมผัสหน้าจอของกล้องค้างไว้ กรอบ

โฟกัสสีเหลืองจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินซึ่งแสดงว่าได้ทำการโฟกัสเรียบร้อยแล้ว กล้องจะถ่ายภาพเมื่อคุณปล่อยนิ้วออก

การตั้งค่านี้มีในโหมดถ่ายภาพ ด้วยตัวเอง เท่านั้น

ISO

คุณสามารถลดความพร่ามัวของภาพที่มีสาเหตุมาจากสภาวะที่มืดหรือวัตถุที่เคลื่อนที่ได้โดยการเพิ่มระดับความไว

แสง ISO

อัตโนมัติ

ตั้งค่าความไวแสง ISO โดยอัตโนมัติ

100

71

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

ตั้งค่าความไวแสง ISO ให้เท่ากับ 100

200

ตั้งค่าความไวแสง ISO ให้เท่ากับ 200

400

ตั้งค่าความไวแสง ISO ให้เท่ากับ 400

800

ตั้งค่าความไวแสง ISO ให้เท่ากับ 800

การตั้งค่านี้มีในโหมดถ่ายภาพ ด้วยตัวเอง เท่านั้น

การวัดแสง

ฟังก์ชันนี้จะกำหนดการรับแสงที่สมดุลโดยอัตโนมัติ ด้วยการวัดแสงในภาพที่คุณต้องการถ่าย

ศูนย์กลาง

ปรับการรับแสงที่กึ่งกลางของภาพ

เฉลี่ย

คำนวณการรับแสงตามจำนวนแสงในภาพทั้งหมด

การวัดแสงเฉพาะจุด

ปรับการรับแสงจากจุดเล็กๆ ของภาพที่คุณต้องการถ่าย

การตั้งค่านี้ใช้งานได้แต่เฉพาะในโหมดถ่ายภาพ ด้วยตัวเอง เท่านั้น

ระบบลดภาพสั่น

ขณะถ่ายภาพการถือกล้องให้นิ่งอาจค่อนข้างยาก ระบบลดภาพสั่นจะช่วยชดเชยการสั่นไหวของมือ

การตั้งค่านี้ใช้งานได้แต่เฉพาะในโหมดถ่ายภาพ ด้วยตัวเอง เท่านั้น

ตัวอย่าง

คุณสามารถเลือกดูตัวอย่างภาพถ่ายหรือวิดีโอหลังจากถ่ายภาพหรือวิดีโอได้

ไม่จำกัด

ตัวอย่างภาพถ่ายหรือวิดีโอจะปรากฏหลังจากถ่ายภาพหรือวิดีโอแล้ว

5 วินาที

ตัวอย่างภาพถ่ายหรือวิดีโอจะปรากฏเป็นเวลา 5 วินาทีหลังจากถ่ายภาพหรือวิดีโอแล้ว

3 วินาที

ตัวอย่างภาพถ่ายหรือวิดีโอจะปรากฏเป็นเวลา 3 วินาทีหลังจากถ่ายภาพหรือวิดีโอแล้ว

แก้ไข

ภาพถ่ายหรือวิดีโอจะเปิดให้แก้ไขหลังจากถ่ายภาพหรือวิดีโอแล้ว

ปิด

ภาพถ่ายหรือวิดีโอจะถูกบันทึกไว้หลังจากถ่ายภาพหรือวิดีโอแล้ว จากนั้นจะไม่มีภาพตัวอย่างปรากฏ

แฟลช

ใช้แฟลชถ่ายภาพเมื่อแสงไม่เพียงพอ หรือเมื่อถ่ายภาพย้อนแสง ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้เมื่อแตะไอคอนแฟลช ในหน้า

จอกล้อง:

อัตโนมัติ

กล้องจะตรวจสอบว่าสภาพแสงต้องใช้แฟลชหรือไม่โดยอัตโนมัติ

เปิดแฟลช

72

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

ใช้การตั้งค่านี้เมื่อฉากหลังสว่างกว่าวัตถุที่จะถ่าย เพื่อช่วยลดเงามืดที่ไม่ต้องการ

การลดจุดตาแดง

ลดแสงสีแดงที่ดวงตาเมื่อถ่ายภาพ

ปิด

และไม่เปิดแฟลช บางครั้ง ภาพถ่ายอาจสวยกว่าเมื่อไม่ใช้แฟลชแม้ว่าสภาพแสงจะไม่เพียงพอ การถ่ายภาพให้สวยโดยไม่ใช้แฟลช

นั้น คุณต้องถือกล้องให้นิ่ง ใช้ตั้งเวลาถ่ายภาพป้องกันภาพเบลอ

ไฟฉาย

ไฟฉายหรือไฟกล้องจะเปิดเมื่อคุณถ่ายภาพ

การตั้งคากลองวิดีโอ