Sony Xperia SP - การตรวจหาใบหน้า

background image

การเปิดการตรวจหาใบหน้า

1

เปิดใช้งานกล้อง

2

แตะ แล้วเลือก

3

แตะ แล้วแตะ

4

แตะ

โหมดโฟกัส > ตรวจจับใบหน้า

ถ้าต้องการถ่ายภาพโดยใช้การตรวจหาใบหน้า

1

ในขณะเปิดกล้องอยู่ และเปิด

ตรวจจับใบหน้า แล้ว ให้หันกล้องไปที่สิ่งที่คุณต้องการถ่าย ระบบสามารถ

ตรวจหาใบหน้าได้สูงสุด 5 ใบหน้า และแต่ละใบหน้าจะมีกรอบล้อมรอบ

2

กดปุ่มกล้องลงครึ่งหนึ่ง กรอบสีเหลืองจะแสดงใบหน้าที่อยู่ในโฟกัส

3

เมื่อต้องการถ่ายภาพ ให้กดปุ่มกล้องลงไปจนสุด