Sony Xperia SP - Maca jeung ngirim talatah

background image

Maca jeung ngirim talatah

Aplikasi talatah nempokeun talatah anjeun minangka peguneman, nu hartina yen

sadaya talatah ka jeung tina jalma nu tangtu dihijikeun. Pikeun ngirim talatah

multimedia, anjeun perlu setelan MMS nu bener dina alat anjeun.. Tempo

Setelan

Internet sareng talatah

dina kaca 33.

1

Mulang ka daptar paguneman

2

Tempo pilihan

3

Talatah nu dikirim jeung nu ditampa

4

Kenop kirim

5

Gantelkeun payil

6

Gantelkeun lokasi

7

Gantelkeun klip sora

8

Candak poto tur gantelkeun

9

Gantelkeun poto nu disimpen dina alat

10 Widang teks

Pikeun nyieun sareng ngirim talatah

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok , teras panggihan tur ketok .

2

Ketok .

3

Ketok , teras ketok Tambih panampi jeung pilih hiji kontak ti daptar Kontak.

Upami panarima is teu ka daptar na kontak, asupkeun nomer panarima sacara

manual trus ketok .

4

Sawaktos Anjeun rengse nambahkeun panarima, ketok Rengse.

5

Ketok Tulis talatah jeung tuliskeun teks talatah Anjeun.

6

Upami Anjeun hoyong nambahkeun payil media, ketok tur pilih hiji pilihan.

7

Pikeun ngirim talatah, ketok Kirim.

Upami Anjeun kaluar ti talatah saencan ngirim, talatah eta bakal disimpen jadi rancangan.

Paguneman eta digantelkeun sareng Konsep: kecap.

Maca talatah anu ditampa

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok , teras panggihan tur ketok .

2

Ketok paguneman nu dipikahoyong.

3

Upami talatah teu acan diundeur, ketok jeung tahan talatah eta, teras ketok

Undeur talatah

.

49

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun ngawalon hiji talatah

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok , teras panggihan tur ketok .

2

Ketok paguneman nu ngandung talatah.

3

Tuliskeun walonan Anjeun tur ketok Kirim.

Neruskeun talatah

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok , teras panggihan tur ketok .

2

Ketok paguneman nu ngandung talatah nu hayang diteruskeun ku anjeun.

3

Toel jeung tahan talatah nu hayang diteruskeun ku anjeun, teras ketok

Teraskeun talatah

.

4

Ketok , teras ketok Tambih panampi jeung pilih hiji kontak ti daptar Kontak.

Upami panarima teu kacantum minangka kontak, asupkeun nomerna kontak

eta tur ketok .

5

Sawaktos Anjeun rengse nambahkeun panarima, ketok Rengse.

6

Edit talatah, upami peryogi, teras ketok Kirim.

Di lengkah 4, anjeun oge tiasa ngetok Kanggo tur ngasupkeun nomer telepon panarima ku

cara manual.

Pikeun nyimpen hiji payel nu ngandung talatah nu Anjeun tampa

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok , teras panggihan tur ketok .

2

Ketok paguneman nu Anjeun hoyong buka.

3

Upami talatah eta teu acan diundeur, ketok jeung tahan talatah eta, terus ketok

Undeur talatah

.

4

Toel jeung tahan payil nu Anjeun hoyong simpen, teras pilih pilihan nu

dipikahoyong.