Sony Xperia SP - Ngirim jeung nampa talatah surelek

background image

Ngirim jeung nampa talatah surelek

1

Tempo sadaya akun surelek jeung polder kiwari

2

Tulis talatah surelek anyar

53

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

3

Teangan talatah surelek

4

Akses setelan sareng pilihan

5

Daptar talatah surelek

Pikeun ngundeur talatah surelek anyar

1

Tina Layar Utama, ketok .

2

Panggihan tur ketok Surelek.

3

Upami Anjeun nganggo sababaraha akun surelek, ketok tur pilih Koropak ti

akun nu Anjeun hoyong pariksa.

4

Pikeun ngundeur talatah anyar, ketok .

Basa koropak dibuka, geser ka handap dina layar pikeun refresh daptar talatah.

Pikeun maca talatah surelek Anjeun

1

Tina Layar Utama, ketok .

2

Panggihan tur ketok Surelek.

3

Upami Anjeun keur make sababaraha akun surelek, ketok tur pilih akun nu

Anjeun hoyong pariksa, teras ketok Koropak di menu tarik handap. Upami

Anjeun rek mariksa sadaya akun surelek sakaligus, ketok , teras ketok

Koropak gabungan

di menu tarik handap.

4

Dina koropak surelek, gulung ka luhur atawa ka handap tur ketok talatah

surelek nu Anjeun hoyong baca.

Pikeun nyieun tur ngirim hiji talatah surelek

1

Tina Layar Utama, ketok , teras panggihan tur ketok Surelek.

2

Upami Anjeun keur make sababaraha akun surelek, ketok tur pilih akun nu

Anjeun hoyong pake pikeun ngirim surelek, teras ketok Koropak di menu tarik

handap.

3

Ketok , terus ketik nami panarima atawa alamat surelek, atawa ketok tur

pilih hiji atawa sababaraha nami panarima ti daptar Kontak Anjeun.

4

Tulis subjek surelek sareng teks talatah, terus ketok .

Pikeun ngawalon talatah surelek

1

Dina koropak surelek Anjeun, panggihan tur ketok talatah nu hayang diwalon ku

Anjeun, teras ketok Bales atawa Bales kabeh.

2

Tulis walonan Anjeun, teras ketok .

Pikeun neraskeun hiji talatah surelek

1

Di koropak surelek Anjeun, panggihan tur ketok talatah nu bade diteraskeun,

teras ketok Teraskeun.

2

Tulis alamat surelek panarima sacara manual, atawa ketok tur pilih panarima

tina daptar Kontak Anjeun.

3

Tulis teks talatah Anjeun, teras ketok .

Pikeun nempo gagantel talatah surelek

1

Panggihan tur ketok talatah surelek nu ngandung gagantel nu Anjeun hoyong

tempo. Talatah surelek nu gaduh gagantel diidentipikasi ku .

2

Saatos talatah surelek muka, ketok Muat, Gagantel mimiti diundeur.

3

Saatos gagantel rengse diundeur, ketok Tempo.

Pikeun nyimpen alamat nu ngirim surelek ka kontak Anjeun

1

Panggihan tur ketok hiji talatah dina koropak surelek Anjeun.

2

Ketok nami nu ngirim, teras ketok OKEH.

3

Pilih kontak nu aya, atawa ketok Damel kontak anyar.

4

Edit inpo kontak, upami dihoyongkeun, teras ketok Rengse.

54

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.