Sony Xperia SP - Ngatur talatah surelek anjeun

background image

Ngatur talatah surelek anjeun

Pikeun nyortir surelek Anjeun

1

Tina Layar Utama, ketok .

2

Panggihan tur ketok Surelek.

3

Upami Anjeun keur make sababaraha akun surelek, ketok tur pilih akun nu

Anjeun hoyong sortir, teras ketok Koropak di menu tarik handap. Upami Anjeun

hoyong nyortir sadaya akun surelek Anjeun sakaligus, ketok , teras ketok

Koropak gabungan

.

4

Ketok , teras ketok Sortir.

5

Pilih hiji pilihan sortir.

Pikeun neangan surelek

1

Tina Layar Utama, ketok , teras panggihan tur ketok Surelek.

2

Upami Anjeun keur make sababaraha akun surelek, ketok tur pilih nami

akun nu Anjeun hoyong pariksa, teras ketok Koropak di menu tarik handap.

Upami Anjeun hoyong neangan sadaya akun surelek Anjeun sakaligus, ketok

, teras ketok Pintonan gabungan.

3

Ketok .

4

Tulis teks paneangan Anjeun, teras ketok dina kibor.

5

Hasil teangan nembongan dina daptar nu disortir berdasarkeun kaping. Ketok

talatah surelek nu hayang Anjeun buka.

Pikeun nempo sadaya polder kanggo hiji akun surelek

1

Tina Layar Utama, ketok , teras panggihan tur ketok Surelek.

2

Upami Anjeun nganggo sababaraha akun surelek, ketok , tur pilih akun nu

Anjeun hoyong pariksa.

3

Dina akun nu Anjeun hoyong pariksa, pilih Pinton kabeh polder.

55

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun mupus talatah surelek

1

Dina koropak surelek Anjeun, cirian kotak centang kanggo talatah nu Anjeun

hoyong pupus, terus ketok .

2

Ketok Pupus.

Dina panempoan koropak surelek, Anjeun oge tiasa nyintreuk talatah ka katuhu pikeun mupus

talatah eta.