Sony Xperia SP - Manggihan alat Anjeun

background image

Manggihan alat Anjeun

Aya sababaraha cara pikeun manggihan tur ngjagi alat Anjeun upami Anjeun

kaleungitan alat eta. Make ladenan “Xperia abdi”, Anjeun tiasa:

Neangan alat Anjeun di peta.

Nyadakeun tanda nu bakal disada sanajan alat eta aya dina modeu jempe.

Ngonci alat ti jarak jauh tur mintonkeun inpo kontak Anjeun di alat eta.

Ngahapus memori internal jeung eksternal ti jarak jauh di alat upami ieu cara terahir

nu tiasa dilakukeun.

Samemeh make ladenan “Xperia abdi”, Anjeun kudu ngaktipkeun ladenan eta di alat

Anjeun. Saatos ladenan diaktipkeun, nu Anjeun kudu gawekeun ayeuna nyaeta buka

116

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

myxperia.sonymobile.com

tur asup make akun Google™ nu sami nu tos Anjeun setel

di alat Anjeun.

Ladenan “Xperia abdi” tiasa jadi teu sadia di sadaya nagara/kawasan.

Ngaktipkeun ladenan “Xperia kuring”

1

Sered bar status ka handap, teras ketok .

2

Ketok Kaamanan > MyXperia™ > Aktipkeun.

3

Cirian kotak centang, teras ketok Tampa.