Sony Xperia SP - Aplikasi cadangan tur balikan

background image

Aplikasi cadangan tur balikan

Pake aplikasi Cadangan tur balikan pikeun nyieun cadangan eusi ka kartu memori

atawa alat panyimpenan USB. Ieu cadangan bisa dianggo pikeun malikkeun eusi

sareng setelan Anjeun dina mangsa data leungit atanapi kahapus.

Jinis eusi nu bisa Anjeun cadangkeun

Pake aplikasi Cadangkeun jeung balikkeun pikeun nyadangkeun tipeu data di handap

ieu:

Tetengger

Log telepon

Kontak

Aplikasi nu diundeur ti Google Play™

Talatah multimedia

Setelan sistem (sapertos alarm, polumeu dering, sareng setelan basa)

Talatah teks

Anjeun bisa dibebankeun beaya transmisi data tambahan sawaktos Anjeun ngabalikkeun

aplikasi ti Google Play™.

Nyiapkeun pikeun make aplikasi Cadangan tur balikan

Samemeh nyadangkeun eusi Anjeun, Anjeun tiasa milih tujuan cadangan tur ngetik

data nu Anjeun hoyong jieun cadanganana.

Pikeun milih tujuan cadangan

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok Cadangkeun & balikkeun.

3

Ketok Jieun cadangan.

4

Ketok palang di handapeun Di mana simpen data.

5

Pilih tujuan nu Anjeun hoyong pake keur nyimpen cadangan eusi alat Anjeun.

112

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun milih tipeu data pikeun nyieun cadangan

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok Cadangkeun & balikkeun.

3

Ketok Jieun cadangan.

4

Pilih tipeu data nu Anjeun hoyong jieun cadanganana.

Nyadangkeun eusi

1

Ti Layar Utama, ketok .

2

Panggihan teras ketok Cadangkeun & balikkeun.

3

Ketok Jieun cadangan, teras ketok Cadangkeun ayeuna.

4

Asupkeun kecap akses kanggo cadangan tea, teras ketok OKE.

Malikankeun eusi nu dicadangkeun make aplikasi Cadangan tur balik

Basa Anjeun malikan eusi alat nu dicadangkeun, Anjeun kudu milih catetan cadangan

nu bade dibalikan. Upami Anjeun nyadangkeun eusi sababaraha kali, Anjeun tiasa

gaduh sababaraha catetan cadangan. Saatos Anjeun milih catetan cadangan, Anjeun

tiasa milih tipeu atawa data nu dibalikan.

Malikkeun eusi ti arsip cadangan

1

Tina Layar Utama nnjeun, ketok .

2

Panggihan teras ketok Cadangkeun & balikkeun.

3

Ketok Balikkeun.

4

Pilih arsip nu hayang dibalikkeun, teras ketok Balikkeun ayeuna.

5

Asupkeun kecap akses kanggo arsip cadangan tea, teras ketok OKE.

Inget yen sagala perobahan nu Anjeun jieun ka data sareng setelan Anjeun saatos Anjeun

nyieun cadangan bakal dipupus salami prosedur malikan.

Ngatur rekaman cadangan

Anjeun tiasa mupus atawa ngaganti ngaran rekaman cadangan nu Anjeun jieun make

pungsi Cadangan & malikan.

Pikeun ngaganti ngaran rekaman cadangan

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok Cadangkeun & balikkeun.

3

Pencet , teras ketok Atur rekaman cadangan.

4

Pilih rekaman cadangan nu Anjeun hoyong ganti ngaranna.

5

Ketok .

6

Tulis ngaran nu anyar tur ketok Ganti ngaran.

Pikeun mupus rekaman cadangan

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok Cadangkeun & balikkeun.

3

Pencet , teras ketok Atur rekaman cadangan.

4

Pilih rekaman cadangan nu Anjeun hoyong pupus, atawa ketok upami Anjeun

hoyong mupus sadaya rekaman.

5

Ketok > Pupus.