Sony Xperia SP - Memori

background image

Memori

Anjeun bisa nyimpen eusi ka panyimpenan internal alat Anjeun tur ka kartu memori.

Pikeun nempo status memori anjeun

1

Ti Layar Utama, ketok .

2

Pilari teras ketok Setelan > Panyimpenan pikeun nempo status memori anjeun.

Kartu memori

Alat Anjeun ngarojong kartu memori microSD™, nu dipake kanggo eusi media. Jinis

kartu ieu oge bisa dipake jadi kartu memori portabel kanggo alat nu cocog sejenna.

Anjeun bisa jadi kudu meuli misah hiji kartu memori.

32

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pormat kartu memori

Anjeun bisa pormat kartu memori dina alat Anjeun, contona, pikeun ngosongkeun

memori. Ieu hartina Anjeun mupus kabeh data dina kartu eta.

Sakabeh eusi dina kartu memori kapupus sawaktos Anjeun pormat kartu eta. Pastikeun Anjeun

nyieun cadangan sadaya nu Anjeun hoyong simpen samemeh pormat kartu memori. Pikeun

nyieun cadangan eusi Anjeun, Anjeun bisa niron data eta ka komputer Anjeun. Kanggo inpo nu

lain, tingal bab

Nyambungkeun alat ka komputer

di kaca 97.

Pikeun ngapormat kartu memori

1

Sered baris status ka handap, teras ketok .

2

Panggihan tur ketok Panyimpenan > Pupus kartu SD.

3

Pikeun mastikeun, ketok Pupus kartu SD > Hapus sadayana

Mupus memori aplikasi

Sakapeung meureun anjeun perlu mupus memori hiji aplikasi. Meureun ieu kajadian

lamun, contona, memori aplikasi geus pinuh, atawa anjeun hayang mupus skor

kaulinan. Anjeun oge meureun hayang mupus surelek asup, talatah teks jeung

multimedia dina sababaraha aplikasi.

Mupus memori aplikasi

1

Sered bar status ka handap, teras ketok .

2

Panggihan teras ketok Aplikasi.

3

Ketok aplikasi nu hayang dipupus memorina ku anjeun.

4

Ketok Bersihkan cache.

Pikeun sababaraha aplikasi, mustahil mupus memori.