Sony Xperia SP - Layar tombol

background image

Layar tombol

Layar tombol teh jiga alas kenop standar 12-kenop. layar tombol mere pilihan input

teks prediktif sarta multitap. Anjeun bisa ngaktipkeun metodeu input teks Layar tombol

via setelan kibor. Layar tombo ngan sadia dina orientasi portret.

1 Milih pilihan input teks Anjeu tiasa ngetok unggal karakter sakali tur make bongbolongan kecap, atawa

terus ngetok kenop nepi ka karakter nu dipikahayang kapilih.

2 Pupus hiji karakter sateuacan kursor.

3 Asupkeun kenop mulang atawa konpirmasi input teks.

4 Asupkeun hiji spasi.

5 Mintonkeun simbol sareng smiley.

6 Mintonkeun nomer.

7 Robah karakter tur aktipkeun konci hurup gede.

27

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Muka Layar tombol kahiji kalina

1

Ketok hiji widang entri teks, teras ketok .

2

Ketok , teras ketok Setelan kibor.

3

Ketok Pintonan kibor > Tata perenah kibor.

4

Pilih Layar tombol.

Pikeun nulis teks make Layar tombol

Sawaktos nembongan di Layar tombol, ketok unggal kenop karakter ngan

sakali, sanajan hurup nu dipikahayang ku Anjeun sanes hurup nu kahiji dina

kenop. Ketok kecap nu nembongan atawa ketok

pikeun saran kecap lainna

tur pilih kecap ti daptar.

Sawaktos nembongan di Layar tombol, ketok kenop di-layar kanggo karakter

nu Anjeun hayang tulis. Ketok terus tombol ieu nepi ka karakter nu

dipikahoyong dipilih. Teras lakukeun deui kanggo karakter nu sejen nu hayang

ditulis, kitu saterasna.

Ngasupkeun nomer make Layar tombol

Sawaktos Layar tombol dipintonken, ketok . Alas telepon kalayan nomer

nembongan

Nyelapkeun lambang jeung smiley make Tombol layar

1

Sawaktos Layar tombol dipintonken, ketok

. Grid kalayan simbul sarta

smiley nembongan.

2

Gulung ka luhur atawa ka handap pikeun nempo leuwih seueur pilihan. Ketok

simbul atawa smiley pikeun milih.