Sony Xperia SP - Panungtun setelan

background image

Panungtun setelan

Basa mimiti Anjeun ngahurungkeun alat Anjeun, hiji panungtun setelan muka pikeun

mantuan Anjeun ngonpigurasikeun setelan dasar, asup ka sababaraha kontak, tur

nyieun alat Anjeun jadi leuwih pribadi. Contona, upami Anjeun gaduh akun Sony

Entertainment Network, Anjeun tiasa asup ka akun eta tur mimiti nganikmatan musik,

video sareng kaulinan ti Sony Entertainment Network di alat Anjeun. Atawa Anjeun

tiasa nyieun akun anyar sacara langsung di alat Anjeun.

Anjeun oge bisa ngakses panungtun setelan di waktos nu sanes ti menu Setelan.

Sony Entertainment Network sareng Video Unlimited jeung Music Unlimited teu sadia di

sadaya pasar. Diperlukeun langganan nu papisah. Manglaku persaratan jeung katangtuan

tambahan.

Pikeun ngakses buku panungtun setelan sacara manual

1

Tina Layar Utama, ketok .

2

Ketok Setelan > Pituduh setelan.

11

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.