Sony Xperia SP - Ngaktipkeun sareng mareuman alat

background image

Ngaktipkeun sareng mareuman alat

Pikeun ngahurungkeun alat

Pastikeun yen batre dieusian salami saeutikna 30 menit saencan Anjeun ngaktipkeun alat

pertama kalina.

1

Pencet terus kenop daya nepi ka alat ngageter.

2

Upami layar Anjeun moekan, pencet sakeudeung kenop daya pikeun

ngaktipkeun layar.

3

Tulis PIN kartu SIM Anjeun basa ditaros, teras ketok .

4

Upami layar Anjeun dikonci, teundeun jari di layar tur gesek ka luhur atawa ka

handap pikeun muka konci.

5

Dagoan sakedap kanggo alat dimimitian.

PIN kartu SIM Anjeun asalna disadiakeun ku operator jaringan Anjeun, tapi Anjeun bisa

ngarobahna engke tina menu Setelan. Pikeun ngabenerkeun hiji kasalahan nu dijieun basa

keur nuliskeun PIN kartu SIM, ketok

.

Pikeun mareuman alat

1

Pencet jeung tahan kenop daya nepi ka menu pilihan muka.

2

Dina menu pilihan, ketok Mareuman tanaga.

3

Ketok OKE.

Ieu bisa butuh sababaraha lami kanggo alat dipareuman.

Pikeun maksa mareuman alat

10

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

1

Cabut panutup tukang.

2

Pencét teras tahan kenop OFF nganggo tungtung pulpen atawa obyék nu mirip.

Alat pareum sacara otomatis.

Ulang make alat nu seukeut sabab bisa ngaruksak tombol OFF.