Sony Xperia SP - Mikawanoh musik make TrackID™‎

background image

Mikawanoh musik make TrackID™

Pake ladenan paneguh musik TrackID™ pikeun ngidentipikasi musik lagu nu keur

anjeun dangukeun diputer di sakuliling anjeun. Rekam hiji conto pondok ti lagu eta

teras anjeun bakal meunangkeun inpo artis, judul jeung albeumna dina waktu

sababaraha detik. Anjeun tiasa meser lagu nu diidentipikasi ku TrackID™ tur anjeun

tiasa nempo tangga lagu TrackID pikeun nempo naon nu diteangan ku pamake

TrackID di sakumna dunya. Kanggo hasil nu pangsaena, pake teknologi TrackID™

dina tempat anu sunyi.

62

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

1

Nempo pilihan TrackID

2

Nempo tangga lagu ayeuna

3

Nempo tapak hasil paneangan

4

Ngarekam jeung ngidentipikasi musik

Aplikasi TrackID™ jeung ladenan TrackID™ teu dirojong di sadaya nagara/wewengkon, atawa

ku sadaya jaringan jeung/atawa propaider laden di sadaya wewengkon.

Ngidentipikasi musik make teknologi TrackID™

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok

2

Panggihan tur ketok TrackID™, teras tahan alat anjeun kana sumber musik.

3

Ketok . Lamun lagu diwanoh ku ladenan TrackID™, hasil ditembongkeun di

layar.

Pikeun mulang ka layar mimitian TrackID™, pencet

.

Nempo tangga lagu TrackID™

Buka aplikasi TrackID™, terus ketok Daptar. Grafik ti nagara wewengkon

anjeun dipintonkeun.

Nempo tangga lagu TrackID™ tina wewengkon nu sejen

1

Buka aplikasi TrackID™, terus ketok Daptar.

2

Ketok > Kawasan tur pilih nagara atawa wewengkon.

Ngagaleuh lagu nu dikenal ku aplikasi TrackID™

1

Saatos lagu dikenal ku aplikasi TrackID™, ketok Under.

2

Turutan pitunjuk di alat anjeun pikeun ngarengsekeun galeuhan anjeun.

Anjeun oge bisa milih lagu jang dibeuli ku cara muka Riwayat atawa tab Daptar ti layar awal

TrackID™.

Babagi lagu

1

Saatos lagu dikenal ku aplikasi TrackID™, ketok Bagikeun, terus pilih metodeu

babagi.

2

Turutan parentah dina alat Anjeun pikeun namatkeun prosedur.

Nempo informasi artis pikeun lagu

Saatos lagu dikenal ku aplikasi TrackID™, ketok Inpo artis.

Pikeun mupus hiji lagu ti riwayat lagu

1

Buka aplikasi TrackID™, terus ketok Riwayat.

2

Ketok hiji judul, terus ketok Pupus.

3

Ketok Sumuhun pikeun mastikeun.

63

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.