Sony Xperia SP - Babagi musik

background image

Babagi musik

Ngirim tembang

1

Buka layar utama WALKMAN

2

Kotektak ka tembang atawa albeum nu hayang dikirim ku anjeun, teras toel

jeung tahan judul tembang.

3

Ketok Bagi.

4

Pilih aplikasi ti daptar aplikasi, teras turutan pitunjuk di layar.

Anjeun oge tiasa ngirim albeum jeung daptar puter ku cara nu sami.

Babagi musik di Facebook™

Pungsi musik rerencangan ngumpulkeun kakait ka musik jeung eusi nu aya

hubunganna jeung musik nu geus dibagikaun ku anjeun atawa rerencangan anjeun

make Facebook™.

Pikeun nyieun tanda "Resep" ka hiji lagu dina Facebook™

1

Basa hiji lagu keur diputerkeun dina aplikasi "WALKMAN", ketok gambar

albeum.

2

Ketok pikeun mintonkeun yen Anjeun "Resep" ka lagu eta di Facebook™.

Upami hoyong, tambah komentar di widang komentar.

3

Ketok Bagikeun pikeun ngirim lagu ka Facebook™. Upami lagu eta tos berhasil

ditampa, Anjeun bakal meunang talatah konpirmasi ti Facebook™.

61

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Ngatur musik ti rerencangan anjeun

1

Buka layar utama WALKMAN, teras ketok Musik rencang > Nu anyar.

2

Ketok item pikeun muka, teras pake sakumaha dipikahayang.

3

Ketok pikeun mintonkeun yen anjeun "Resep" ka lagu di Facebook™. Lamun

hayang, tambah komentar di widang komentar.

Nempo musik nu dibagikeun ku anjeun

1

Buka layar utama WALKMAN, teras ketok Musik rencang > Babagi kuring.

2

Gulung ka hiji item nu hayang dibuka ku anjeun, teras ketok. Sadaya komentar

tentang item eta, upami aya, dipintonkeun.