Sony Xperia SP - Teknologi nirkabel Bluetooth®

background image

Teknologi nirkabel Bluetooth

®

Pake pungsi Bluetooth

®

pikeun ngirim payil ka alat nu sejen anu kompatibel jeung

Bluetooth

®

, atawa pikeun nyambungkeun ka aksesori handsfree. Aktipkeun pungsi

Bluetooth

®

dina alat anjeun tur jieun sambungan nirkabel ka alat nu sejen anu

kompatibel jeung Bluetooth

®

kawas komputer, aksesori handsfree jeung telepon.

Sambungan Bluetooth

®

pungsina langkung sae dina 10 meter (33 kaki), tanpa aya

barang padat di antarana. Dina sababaraha kasus, anjeun kudu masangkeun alat
anjeung sareng alat Bluetooth

®

nu sanes sacara manual.

Kamampuan interoperasi sareng kompatibilitas di antara alat Bluetooth

®

bisa beda-beda.

94

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Ngaktipkeun pungsi Bluetooth

®

jeung nyieun alat anjeun katingali

1

Sered bar status ka handap, teras ketok .

2

Ketok switch aktip-pareum Bluetooth pikeun ngaktipkeun pungsi Bluetooth

®

.

3

Ketok Bluetooth. Alat anjeun jeung daptar alat Bluetooth

®

nu sadia

nembongan.

4

Ketok ngaran alat anjeung pikeun nyieun alat anjeun tiasa katingali ku alat
Bluetooth

®

nu sejen.

Ngaluyukeun waktu visibilitas alat anjeun ka alat Bluetooth

®

nu sejen

1

Sered bar status ka handap, teras ketok .

2

Panggihan teras ketok Bluetooth.

3

Pencet tur pilih Beak waktu ditempo.

4

Pilih hiji pilihan.

Masihan ngaran alat anjeun

Anjeun tiasa masihan ngaran alat anjeun. Ngaran ieu dipintonkeun ka alat sejen
sanggeus ngaktipkeun pungsi Bluetooth

®

tur alat anjeun disetel ka tiasa ditempo.

Masihan ngaran alat anjeun

1

Pastikeun yen pungsi Bluetooth

®

diaktipkeun.

2

Sered bar status ka handap, teras ketok .

3

Panggihan teras ketok Bluetooth.

4

Ketok , tur pilih Ganti ngaran telepon.

5

Asupkeun ngaran pikeun alat anjeun.

6

Ketok Ganti ngaran.

Masangkeun jeung alat Bluetooth

®

nu sejen

Waktu masangkeun alat anjeun ka alat nu sejen, anjeun tiasa, contona,
nyambungkeun alat anjeun ka headset Bluetooth

®

atawa kit mobil Bluetooth

®

tur

make alat nu sejen tea pikeun babagi musik.
Sanggeus masangkeun alat anjeun jeung alat Bluetooth

®

nu sejen, alat anjeun

nginget pamasangan ieu. waktu masangkeun alat jeung alat Bluetooth

®

, anjeun

meureun perlu ngasupkeun kodeu akses. Alat anjeun bakal otomatis nyobaan kodeu
akses umum 0000. lamun teu hasil, baca buku ngeunaan alat Bluetooth

®

anjeun

pikeun manggihan kodeu akses alat. Anjeun teu perlu ngasupkeun deui kodeu akses
pas engke deui nyambungkeun ka alat Bluetooth

®

nu geus dipasangkeun

samemehna.

Sababaraha alat Bluetooth

®

, contona, kalolobaan headset Bluetooth

®

, ngedahkeun anjeun

masangkeun jeung nyambungkeun ka alat nu sejn.

Anjeun tiasa masangkeun ke sababaraha alat Bluetooth

®

, tapi anjeun ngan bisa

nyambungkeun ka hiji propil Bluetooth

®

dina hiji waktu.

Masangkeun alat anjeun jeung alat Bluetooth

®

nu sejen

1

Pastikeun alat nu hayang dipasangkeun ku anjeun nu gaduh pungsi Bluetooth

®

diaktipkeun tur tiasa katingal ku alat Bluetooth

®

nu sejen.

2

Sered bar status ka handap, teras ketok .

3

Panggihan teras ketok Bluetooth. Sadaya alat Bluetooth

®

nu sadia nembongan

dina daptar.

4

Ketok alat Bluetooth

®

nu hayang dipasangkeun jeung alat anjeun.

5

Tulis kodeu akses, upami diperlukeun, atawa konfirmasikeun kodeu akses nu
sami kanggo kadua alat. Alat anjeun jeung alat Bluetooth

®

ayeuna

dipasangkeun.

95

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Nyambungkeun alat anjeun ka alat Bluetooth

®

nu sejen

1

Lamun anjeun nyambungkeun ka alat Bluetooth

®

nu kedah dipasangkeun heula

jeung alat anjeung samemeh nyambungkeun, tuturkeun lengjag-lengkah nu

patali jang masangkeun alat anjeun jeung alat eta.

2

Sered bar status ka handap, teras ketok .

3

Panggihan teras ketok Bluetooth.

4

Ketok alat Bluetooth

®

nu bakal disambungkeun jeung alat anjeun.

Misahkeun alat Bluetooth

®

nu dipasangkeun

1

Sered bar status ka handap, teras ketok .

2

Panggihan teras ketok Bluetooth.

3

Di handap Alat nu disapasangkeun, ketok di sabeulah alat nu rek

dipegatkeun pasangana.

4

Ketok Leupaskeun pasangan.

Ngirim jeung nampa item make teknologi Bluetooth

®

Bagikeun item sareng alat nu sejen nu kompatibel jeung Bluetooth

®

kawas telepon

atawa komputer. Anjeun tiasa ngirim jeung nama sababaraha jinis item make pungsi
Bluetooth

®

, kawas:

Poto jeung video

Musik jeung payil audio nu sejen

Kontak

Kaca web

Pikeun ngirim item nganggo Bluetooth

®

1

Alat panampa:

Pastikeun pungsi Bluetooth

®

dihurungkeun tur alat eta tiasa

katingali ka alat Bluetooth

®

nu sejen.

2

Alat keur ngirim:

Buka aplikasi nu ngandung item nu Anjeun hoyong kirim, tur

gulung ka item.

3

Gumantung ka aplikasi jeung item nu Anjeun hoyong kirim, Anjeun mungkin

kudu, contona, noel jeung nahan item eta, muka item, tur mencet . Cara

sejenna pikeun ngirim item bisa jadi tos aya.

4

Pilih Bluetooth.

5

Aktipkeun Bluetooth

®

, upami Anjeun dipenta pikeun ngalakukeunana.

6

Ketok nami alat panampa.

7

Alat panampa:

Upami dipenta, tarima koneksi.

8

Alat keur ngirim:

Upami dipenta, konpirmasikeun transper eta ka alat panampa.

9

Alat panampa:

Tarima item nu keur datang.

Nama item make Bluetooth

®

1

Pastikeun pungsi Bluetooth

®

aktip jeung tiasa katingali ku alat Bluetooth

®

nu

sejen.

2

Alat nu ngirim ayeuna mimitian ngirim data ka alat anjeun.

3

Upami dipenta, tuliskeun kode akses nu sami kanggo kadua alat, atawa

kopirmasikeun kode akses nu disarankeun.

4

Waktu anjeun dibere beja ihwal payil nu bakal masuk ka alat anjeun, sered bar

status ka handap jeung ketok bewara pikeun nampa payill nu keur ditransper.

5

Ketok Tampa pikeun ngamimitian transper payil.

6

Pikeun nempo kamajuan transper, sered bar status ka handap.

7

Pikeun muka item nu tos ditampa, sered bar status ka handap tur ketok bewara

nu patali.

Nempo payil nu ditampa ku anjeun make Bluetooth

®

1

Sered bar status ka handap, teras ketok .

2

Panggihan teras ketok Bluetooth.

3

Pencet tur pilih Tempokeun payil.

96

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.