Sony Xperia SP - Setelan kamera video

background image

Setelan kamera video

Pikeun nyaluyukeun setelan kamera video

1

Aktipkeun kamera.

2

Ketok salah sahiji ikon setelan dina layar.

3

Pikeun mintonkeun sadaya setelan, ketok .

4

Pilih setelan nu Anjeun hoyong saluyukeun, teras jieun perobahan Anjeun.

Tinjauan setelan kamera video

Resolusi video

Saluyukeun resolusi video kanggo pormat nu beda-beda.

HD Lengkep

1980×1080(16:9)

Pormat Full HD (Definisi Gede) sareng perbandingan aspek 16:9. 1980×1080 piksel.

HD

1280×720(16:9)

Pormat HD (Definisi Luhur) make rasio aspek 16:9. 1280×720 piksel.

MMS

Rekam video nu cocog kanggo dikirim dina talatah multimedia. Waktu rekaman ti pormat video ieu

diwatesan kanggo pas dina talatah multimedia.

Setelan ieu ngan sadia di Manual modeu motret.

Pangatur waktu otomatis

Make timer otomatis anjeun bisa ngarekam video tanpa kudu nyekel alat. Pake timer

otomatis eta pikeun ngarekam video grup dimana sadaya jelema bisa aya dina video.

Anjeun oge bisa make pangatur waktu otomatis pikeun nyegah goyangan sawaktos

keur ngerekam video.

Hurung (10 detik)

Setel ka waktu reureuh 10 detik sawaktos Anjeun ngetok layar kamera nepi ka video mimiti direkam.

Hurung (2 detik)

Setel ka waktu reureuh 2 detik sawaktos Anjeun ngetok layar kamera nepi ka video mimiti direkam.

Pareum

Video mimiti ngarekam langsung sanggeus anjeun ngetok layar kamera.

Modeu Pokus

Pokus ngadalikeun bagean mana dina video nu kudu jelas. Sawaktos pokus otomatis

terus dihurungkeun, kamera bakal terus nyaluyukeun pokus supados wewengkon nu

aya di jero pigura pokus bodas tetep tajem.

Pokus otmts hiji

Kamera sacara otomatis pokus ka subjek nu dipilih. Pokus otomatis terus dihurungkeun.

Deteksi beungeut

Kamera sacara otomatis ngadeteksi nepi ka lima rupa manusa, ditandaan ku pigura nu aya dina layaran.

Kamera bakal otomatis pokus ka rupa nu pangdeukeutna. Anjeun oge bisa milih rupa mana nu

dipokuskeun ku cara ngetok rupa eta dina layar. Sawaktos anjeun ngetok layar kamera, hiji pigura koneng

mintonkeun raray mana nu dipilih sareng nu dipokuskeun. Deteksi rupa teu bisa dipake kanggo sakabeh

jinis pamandangan. Pokus otomatis terus dihurungkeun.

Lacak objek

Upami anjeun milih objek ku cara nyentuh dina viewfinder, kamera ngalacak objek eta kanggo anjeun.

Setelan ieu ngan sadia di Manual modeu motret.

73

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pangukuran

Pungsi ieu sacara otomatis nangtukeun paparan nu saimbang-sae ku cara ngukur

cahya nu ngahalangan gambar nu anjeun hoyong candak.

Tengah

Saluyukeun paparan ka bagean tengah gambar.

Rata-rata

Etang paparan dumasar jumlah cahya dina sadaya gambar.

Spot

Saluyukeun paparan di bagean gambar nu pangleutikna nu hayang dipoto ku anjeun.

Setelan ieu ngan sadia di Manual modeu motret.

Mikropon

Pilih lamun bade nyandak sora sakuliling basa keur ngerekam video.

Lampu kilat

Pake lampu pikeun ngarekam video nuju kondisi cahya kirang atawa nuju teu aya

lampu tukang. Ikon lampu kilat video ngan sadia di layar kamera video. Kadang-

kadang kualitas video bisa langkung sae tanpa aya cahya, sanajan kondisi cahya

kirang.

Hurung

Pareum

74

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.