Sony Xperia SP - Eusi

background image

Eusi

Xperia™ SP Buku pituduh...........................................................6
Ngamulai.......................................................................................7

Tentang Buku pituduh ieu..................................................................7
Android™ – naon jeung kunaon?.......................................................7
Langlangan alat..................................................................................7
Rapat..................................................................................................8
Ngaktipkeun sareng mareuman alat................................................10
Ngonci jeung muka konci layar........................................................11
Panungtun setelan...........................................................................11
Akun sareng ladenan.......................................................................12

Ngauningaan alat Anjeun..........................................................13

Nganggo kenop................................................................................13
Nganggo layar rampa.......................................................................13
Batre.................................................................................................15
Layar konci.......................................................................................18
Layar Utama.....................................................................................18
Nyandak potret layar........................................................................21
Ngakses jeung make aplikasi...........................................................21
Status jeung bewara........................................................................23
Ngakses setelan...............................................................................26
Kibor di layar....................................................................................26
Layar tombol....................................................................................27
Nuliskeun teks make input sora.......................................................28
Ngedit teks.......................................................................................28
Ngaluyukeun kibor Experia..............................................................29
Nyieun husus alat Anjeun................................................................30
Memori.............................................................................................32
Nganggo headset ............................................................................33
Setelan Internet sareng talatah........................................................33
Ngadalikeun pamakean data...........................................................34
Setelan jaringan seluler....................................................................35

Ngundeur aplikasi......................................................................37

Ngundeur aplikasi ti Google Play™.................................................37
Ngundeur aplikasi ti sumber nu sejen..............................................37

Nelepon.......................................................................................38

Nelepon............................................................................................38
Nampa telepon.................................................................................39
Telepon Lumangsung......................................................................40
Make log telepon..............................................................................40

2

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Neraskeun sauran............................................................................41
Ngawatesan telepon........................................................................41
Sauran nu langkung ti hiji.................................................................41
Telepon konprensi............................................................................42
Suratsora..........................................................................................42
Telepon darurat................................................................................43

Kontak.........................................................................................44

Nransper kontak...............................................................................44
Neangan jeung nempo kontak.........................................................45
Nambahkeun sareng ngedit kontak.................................................46
Paporit sareng grup..........................................................................47
Ngirim inpo kontak...........................................................................47
Ngahindarkeun panulisan ganda dina aplikasi Kontak....................47
Nyieun cadangan kontak..................................................................48

Talatah jeung chat......................................................................49

Maca jeung ngirim talatah................................................................49
Ngatur talatah anjeun.......................................................................50
Nelepon ti talatah.............................................................................51
Setelan talatah.................................................................................51
Talatah instan jeung chat video.......................................................51

Surelek........................................................................................53

Nyetel surelek..................................................................................53
Ngirim jeung nampa talatah surelek.................................................53
Panel tilikan surelek.........................................................................55
Ngatur talatah surelek anjeun..........................................................55
Setelan akun surelek........................................................................56
Gmail™............................................................................................56

Musik...........................................................................................58

Nransferkeun musik ka alat Anjeun.................................................58
Ngadangukeun musik......................................................................58
Layar utama WALKMAN .................................................................59
Daptar puter.....................................................................................60
Babagi musik....................................................................................61
Ningkatkeun sora.............................................................................62
Pangatur visual ...............................................................................62
Mikawanoh musik make TrackID™..................................................62
Ladenan online Music Unlimited......................................................64

Radio FM.....................................................................................65

Ngadangukeun radio........................................................................65
Saluran radio paporit........................................................................66
Setelan sora.....................................................................................66

3

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Kamera........................................................................................67

Nyandak poto sareng ngarekam video............................................67
Deteksi rupa.....................................................................................68
Nganggo Smile Shutter™ pikeun moto ramo nu seuri.....................68
Nambahan posisi geografis ka poto anjeun.....................................69
Setelan kamera umum.....................................................................69
Setelan kamera poto........................................................................70
Setelan kamera video......................................................................73

Albeum........................................................................................75

Nempo poto sareng video................................................................75
Babagi jeung ngatur poto sareng video...........................................76
Ngedit poto make aplikasi editor Poto..............................................77
Albeum poto.....................................................................................78
Nempokeun poto Anjeun dina peta..................................................79

Pilem............................................................................................82

Lalajo video dina aplikasi Pilem.......................................................82
Nransperkeun eusi video ka alat Anjeun..........................................83
Ngatur eusi video.............................................................................83

Video Unlimited..........................................................................85

Ladenan Video Unlimited.................................................................85

Pangotektak web.......................................................................86

Ngotektak web.................................................................................86

Konektipitas................................................................................87

Nyambungkeun ka jaringan nirkabel................................................87
Babagi eusi sareng alat DLNA Certified™.......................................90
NFC..................................................................................................92
Teknologi nirkabel Bluetooth®.........................................................94
Nyambungkeun alat ka komputer....................................................97
Nyambungkeun alat ka TV make kabel.........................................100
Duplikasi layar................................................................................100
Nyeken kodeu batang nganggo aplikasi NeoReader™.................101
Smart Connect...............................................................................101

Nyingkronkeun data dina alat Anjeun....................................103

Ihwal nyingkronkeun data dina alat anjeun....................................103
Nyingkronkeun jeung ladenan Google™.......................................103
Nyingkronkeun jeung Microsoft® Exchange ActiveSync®.............104
Nyinkronkeun jeung Facebook™...................................................104

Peta sareng lokasi....................................................................106

Ladenan sareng sumber lokasi......................................................106
Nganggo GPS................................................................................106
Google Maps™..............................................................................107

4

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Almenak sareng jam alarm......................................................108

Almenak.........................................................................................108
Jam alarm......................................................................................108

Rojongan tur pamaliharaan.....................................................111

Ngapdet alat anjeun.......................................................................111
Aplikasi cadangan tur balikan........................................................112
Ngareset alat Anjeun......................................................................113
Ngonci jeung nangtayungan alat anjeun........................................114
Manggihan alat Anjeun..................................................................116
Aplikasi rojongan............................................................................117
Ngadaur mulang alat Anjeun..........................................................117

Reperensi..................................................................................118

Tinjauan ikon status sareng bewara..............................................118
Langlangan aplikasi.......................................................................119

Inpo penting..............................................................................121

Liplet inpo penting..........................................................................121
Watesan ladenan sareng fitur........................................................121
Inpormasi hukum............................................................................121

5

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.