Sony Xperia SP - Ngedit poto make aplikasi editor Poto

background image

Ngedit poto make aplikasi editor Poto

Anjeun tiasa ngedit jeung nerapkeun epek ka poto asli nu dicandak ku anjeun make

kamera. Contona, anjeun tiasa ngarobah epek cahya. Sanggeus nyimpen poto nu

diedit, versi asli poto nu teu dirobah tetap aya dina alat anjeun.

Ngedit poto

Sawaktos Anjeun keur nempo hiji poto, ketok layar pikeun mintonkeun tulbar,

teras ketok .

77

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Motong poto

1

Sawaktos Anjeun keur nempo hiji poto, ketok layar pikeun mintonkeun tulbar,

teras ketok .

2

Upami ditaros, pilih Editor poto > Ngan sakali.

3

Ketok > Potong.

4

Ketok pikeun milih pilihan.

5

Pikeun nyaluyukeun pigura pamotongan, toel jeung tahan ujung pigura

pamotongan. Sawaktos kotak nu aya di ujung teu nembongan deui, sered ka

jero atawa ka luar pikeun ngatur ukuran pigura.

6

Pikeun ngatur ukuran sadaya sisi ti pigura nu dipotong dina waktu nu

babarengan, toel jeung tahan salah sahiji ti opat sudut eta pikeun nyieun kotak

nu di ujung teu nembongan deui, teras sered sudut eta ka arah nu sasuai.

7

Pikeun mindahkeun pigura pamotongan ka widang nu lian dina poto, toel jeung

tahan bagean lebet pigura, teras sered ka posisi nu dipikahoyong.

8

Ketok Terapkeun Potong.

9

Pikeun nyimpen tironan poto pas anjeun motong, ketok Simpen.

Nerapkeun epek husus ka poto

1

Sawaktos Anjeun keur nempo hiji poto, ketok layar pikeun mintonkeun tulbar,

teras ketok .

2

Upami ditaros, pilih Editor poto > Ngan sakali.

3

Ketok , teras pilih hiji pilihan.

4

Pikeun nyimpen tironan poto nu diedit, ketok Simpen.

Nyieun alus poto make setelan lanjutan

1

Sawaktos Anjeun keur nempo hiji poto, ketok layar pikeun mintonkeun tulbar,

teras ketok .

2

Upami ditaros, pilih Editor poto > Ngan sakali.

3

Ketok , teras pilih hiji pilihan.

4

Pikeun nyimpen tironan poto nu diedit, ketok Simpen.

Ngaluyukeun setelan lampu pikeun poto

1

Sawaktos Anjeun keur nempo hiji poto, ketok layar pikeun mintonkeun tulbar,

teras ketok .

2

Upami ditaros, pilih Editor poto > Ngan sakali.

3

Ketok , teras pilih hiji pilihan.

4

Pikeun nyimpen tironan poto nu diedit, ketok Simpen.

Nyetel tingkat saturasi kelir di poto

1

Sawaktos Anjeun keur nempo hiji poto, ketok layar pikeun mintonkeun tulbar,

teras ketok .

2

Upami ditaros, pilih Editor poto > Ngan sakali.

3

Ketok , teras pilih hiji pilihan.

4

Pikeun nyimpen tironan poto nu diedit, ketok Simpen.