Sony Xperia SP - Nempokeun poto Anjeun dina peta

background image

Nempokeun poto Anjeun dina peta

Nambahkeun inpormasi lokasi oge disebut nyieun geotag. Anjeun tiasa nempo poto

anjeun dina peta tur mintonkeun ka rerencangan sareng kulawarga tempat anjeun

79

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

basa nyandak poto. Tempo

Nambahan posisi geografis ka poto anjeun

dina kaca 69

pikeun inpormasi salengkepna.

Upami anjeun geus ngaktipkeun deteksi lokasi jeung ngaktipkeun geotag dina kamera, anjeun

tiasa nandaan poto langsung jang tempoan peta engke deui.

1

Pilari lokasi dina peta.

2

Tingali piliihan menu.

3

Grup poto jeung/atawa video nu digeotag dina tempat nu sarua.

4

Ketok dua kali jang zum kalebet. Ciwit jang zum kaluar. Sered jang ningali ningali bagian peta nu

lian.

5

Gambar leutik tina grup poto jeung/atawa video nu dipilih. Ketok hiji item pikeun nempokeunana dina

salayar.

Upami sababaraha poto nu dicandak di lokasi nu sami, ngan salah sahiji ti poto eta nu

nembongan di peta. Jumlah poto total nu nembongan di sudut kanan luhur, contona, .

Pikeun nempo sadaya poto dina grup, ketok poto hareup teras ketok salah sahiji gambar

leutik nu aya di bagian handap layar eta.

Pikeun nambah geotag ka poto

1

Basa Anjeun keur nempo hiji poto, ketok layar pikeun mintonkeun tulbar, teras

ketok Ketok jang nyetel lokasi pikeun muka layar peta.

2

Panggihan tur ketok lokasi nu dipikahoyong pikeun nyimpen poto dina peta.

3

Pikeun ngaluyukeun poto, ketok lokasi dina peta di tempat di mana Anjeun

hoyong mindahkeun poto eta.

4

Basa Anjeun tos salse, ketok OKE pikeun nyimpen geotag jeung mulang ka

panempoan poto.

Nempo poto nu digeotag dina peta

1

Tina Layar Utama nnjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok Albeum > Albeum nyalira > Peta.

3

Ketok hiji poto pikeun nempokeunana dina salayar.

Nempo poto nu di-geotag dina globe

1

Tina Layar Utama nnjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok Albeum > Albeum nyalira > Globe.

3

Ketok hiji poto pikeun nempokeunana dina salayar.

80

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Ngarobah geotag poto

1

Sawaktos nempo poto dina peta di Albeum, toel jeung tahan poto eta nepi ka

pigurana robah jadi warna bulao, teras ketok kolasi nu dipikayang dina peta.

2

Ketok OKE.

Ngarobah tempoan peta

Sawaktos nempo peta di Albeum, ketok , teras pilihTempoan klasik atawa Tempoan

satelit

.

81

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.