Sony Xperia SP - Nempo poto sareng video

background image

Nempo poto sareng video

Pake Tab gambar di aplikasi Albeum pikeun nempo poto sareng muter video nu tos

Anjeun candak make kamera Anjeun, atawa pikeun nempo eusi nu sami nu tos

Anjeun simpen kana alat Anjeun. Sadaya poto sareng video dipintonkeun dina grid nu

disusun sacara berurutan.

1

Nempo poto sareng video di Tab gambar

2

Nempo poto sareng video di Tab Albeum urang

3

Tempo pilihan menu.

4

Tanggal item dina grup

5

Ketok poto atawa video kangge nempo

6

Gulung ka luhur atawa ka handap pikeun nempo eusi

Nempo poto jeung video

1

Tina Layar Utama nnjeun, ketok .

2

Panggihan teras ketok Albeum.

3

Ketok poto atawa video kangge nempo.

4

Sintreuk kenca pikeun nempo poto atawa video salajengna. Sintreuk ka katuhu

pikeun nempo video atawa poto nu samemehna.

Upami orientasi layar teu robah sacara otomatis sawaktos Anjeun muterkeun alat eta ka gigir,

cirian Muter layar otomatis kotak centang di Setelan > Layar.

Ngarobah ukuran gambar leutik

Sawaktos Anjeun keur nempo gambar leutik poto sareng video di Albeum,

lebarkeun dua ramo Anjeun pikeun zum gede, atawa ciwit dua ramo anjeun

babarengan pikeun zum leutik.

Ngazum poto

Sawaktos Anjeun keur nempo hiji poto, lebarkeun dua ramo Anjeun pikeun zum gede,

atawa ciwit dua ramo Anjeun babarengan pikeun zum leutik.

Pikeun lalajo pintonan slaid poto Anjeun

1

Sawaktos Anjeun keur nempo hiji poto, ketok layar pikeun mintonkeun tulbar,

teras ketok , teras ketokPintonan slaid pikeun mimiti muterkeun sadaya poto di

albeum.

2

Ketok hiji poto pikeun ngeureunkeun pintonan slaid.

75

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun lalajo pintonan slaid poto Anjeun sareng musik

1

Sawaktos Anjeun keur nempo hiji poto, ketok layar pikeun mintonkeun tulbar,

teras ketok > SensMe™ slideshow.

2

Pilih musik sareng tema nu Anjeun hoyong pake kanggo pintonan slaid, teras

ketok . Aplikasi Albeum nganalisa poto Anjeun tur maka data musik

SensMe™ pikeun muter hiji pintonan slaid.

3

Pikeun ngareureuhkeun pamuteran, ketok layar pikeun mintonkeun kadali, teras

ketok .

Pikeun muterkeun hiji video

1

Buka tab Gambar atawa tab Albeum nyalira di Albeum.

2

Nganggo panempoan grid atawa panempoan daptar, teangan lokasi video nu

Anjeun hoyong buka.

3

Ketok hiji video kanggo muterkeunana.

4

Upami taya kadali puter balik nu ditembongkeun, ketok layar pikeun

mintonkeunana. Pikeun nyumputkeun kadali, ketok layar deui.

Pikeun ngarereuh hiji video

1

Mun hiji video nuju diputer, ketok layar kanggo mintonkeun kadali.

2

Ketok .

Pikeun ngamajukeun gancang sareng ngamundurkeun hiji video

1

Mun hiji video nuju diputer, ketok layar kanggo mintonkeun kadali.

2

Sered pananda wagel video nu keur diputer ka kenca pikeun ngamundurkeun,

atawa ka katuhu kanggo ngamajukeun gancang.

Nyetél volumeu hiji video

Pencét konci volumeu.