Sony Xperia SP - Babagi jeung ngatur poto sareng video

background image

Babagi jeung ngatur poto sareng video

Anjeun tiasa babagi poto jeung video nu disimpen di alat anjeun. Anjeun oge tiasa

ngatur poto dina rupa-rupa cara. Contona, anjeun tiasa ngatur poto dina grup, mupus

poto jeung ngaitkeun poto ka kontak.

Bisa jadi anjeun teu tiasa niron, ngirim atawa nransfer item nu ditangtayungan ku hak cipta.

Oge, sababaraha item bisa jadi teu dikirim upami ukuran payil gede teuing.

Babagi poto atawa video

1

Di Albeum, panggihan poto atawa video nu hayang dibagijeun ku anjeun.

2

Ketok layar nu bade dipintonkeun di tulbar, teras ketok .

3

Ketok aplikasi nu hayang dipake babagi poto, teras turutan lengkah pikeun

ngirim.

Make poto jadi gambar kontak

1

Sawaktos anjeun nempo poto, ketok layar pikeun mintonkeun tulbar, teras

ketok > Pake jadi > Gambar kontak.

2

Upami dipenta, pilih Kontak > Ngan sakali, teras pilih kontak.

Make poto jadi wallpaper

1

Sawaktos anjeun nempo poto, ketok layar pikeun mintonkeun tulbar, teras

ketok > Pake jadi > Wallpaper.

2

Turutan pitunjuk di layar.

Muterkeun poto

1

Sawaktos Anjeun keur nempo hiji poto, ketok layar pikeun mintonkeun tulbar,

teras ketok .

2

Pilih Puter. Poto eta disimpen dina orientasi nu anyar.

76

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Mupus poto atawa video

1

Sawaktos Anjeun keur nempo hiji poto, ketok layar pikeun mintonkeun tulbar,

teras ketok .

2

Ketok Pupus.

Ngagawekeun kumpulan poto jeung video dina Albeum

1

Basa keur nempo gambar leutik poto sareng video di Albeum, ketok , teras

ketok Pilih item.

2

Ketok item-item nu hayang digawekeun ku anjeun. Item-item nu dipilih

ditandaan ku pigura warna bulao.

3

Pake alat dina tulbar pikeun ngagawekeun item nu dipilih.

Pikeun ngaktipkeun modeu pamilihan, Anjeun oge tiasa noel jeung nahan hiji item nepi ka

pigura-na robah warna ka warna bulao. Teras Anjeun tiasa ngetok item sejenna pikeun milih

item-item eta.

Nganalisis poto jeung raray dina Albeum

Anjeun bisa nganalisis poto naon wae di alat anjeun anu aya raray manusana.

Sanggeus diaktipkeun, fitur analisis poto tetep aktip, tur poto anyar dianalisis basa

ditambahkeun. Sanggeun ngalakonan analisis, anjeun bisa ngelompokkeun sadaya

poto jalmi nu sami dina hiji polder.

Ngaktipkeun fitur analisis poto

1

Tina Layar Utama nnjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok Albeum > Albeum nyalira > Rupa.

3

Sadaya poto dina alat anjeun dianalisis jeung dikelompokkeun di polder raray

Tanpa Ngaran.

Masihan ngaran raray

1

Di tehel Rupa, ketok polder Rupa nu teu dingaranan, teras kotektak ka polder

Raray sejen

tur pilih raray nu hayang dipasihan ngaran ku anjeun.

2

Ketok Tambah ngaran.

3

Ketik ngaran, teras ketok Rengse > Tambah jelema anyar.

Ngedit ngaran raray

1

Basa anjeun nempo raray dina tempoan layar pinuh, ketok layar pikeun

mintonkeun tulbar, teras ketok > Edit tag ngaran.

2

Ketok OKE.

3

Toel ngaran raray nu hayang diedit ku anjeun.

4

Edit ngaran, teras ketok Rengse >Tambah jelema anyar.