Sony Xperia SP - Pravne informacije

background image

Pravne informacije

SonyC5302/C5303/C5306

Ovo uputstvo za upotrebu izdala je kompanija Sony Mobile Communications AB ili njena lokalna pridružena

kompanija, bez davanja ikakvih garancija. Kompanija Sony Mobile Communications AB u bilo kom trenutku i

bez obaveštenja može izvršiti poboljšanja i promene ovog uputstva za upotrebu usled tipografskih grešaka,

netačnosti trenutnih informacija ili poboljšanja programa i/ili opreme. Te promene će, međutim, biti obuhvaćene

u novim izdanjima ovog uputstva za upotrebu.
©Sony Mobile Communications AB, 2013.
Sva prava zadržana.

Vaš mobilni uređaj ima mogućnost preuzimanja, skladištenja i prosleđivanja dodatnog sadržaja, npr. zvukova

zvona. Korišćenje tog sadržaja može biti ograničeno ili zabranjeno pravima nezavisnih proizvođača, uključujući,

ali ne i ograničeno na ograničenja u okviru primenljivih zakona o autorskom pravu. Vi, a ne Sony, ste u

potpunosti odgovorni za dodatni sadržaj koji preuzmete na svoj uređaj ili prosledite sa njega. Pre korišćenja

dodatnog sadržaja, proverite da li je planirana upotreba ispravno licencirana ili je na drugi način ovlašćena.

Sony ne garantuje za tačnost, integritet ili kvalitet dodatnog sadržaja ili drugog sadržaja nezavisnih proizvođača.

Ni pod kojim uslovima i ni na koji način preduzeće Sony neće biti odgovorno za vašu neispravnu upotrebu

dodatnog sadržaja ili drugog sadržaja nezavisnih proizvođača.

Ovo uputstvo za upotrebu možda navodi usluge ili aplikacije koje obezbeđuju nezavisni proizvođači. Korišćenje

tih programa ili usluga možda zahteva posebnu registraciju kod nezavisnog proizvođača i može biti podložno

dodatnim uslovima korišćenja. Za aplikacije kojima se pristupa na veb lokaciji nezavisnog proizvođača ili putem

nje, unapred pregledajte uslove korišćenja i primenljive smernice za privatnost te veb lokacije. Sony ne daje

garanciju za dostupnost ili performanse nijedne veb lokacije nezavisnog proizvođača ili ponuđenih usluga.

Izvadite bateriju da biste videli regulatorne informacije kao što je CE oznaka.

Svi ovde pomenuti nazivi proizvoda i kompanija su žigovi ili registrovani žigovi svojih vlasnika. Sva prava koja

ovde nisu izričito data su zadržana. Svi ostali žigovi su svojina odgovarajućih vlasnika.

Posetite lokaciju

www.sonymobile.com za više informacija.

Sve slike su samo za svrhe ilustracije i možda precizno ne prikazuju stvarni uređaj.

Ovaj proizvod štite određena prava nad intelektualnom svojinom korporacije Microsoft. Korišćenje ili distribucija

te tehnologije van ovog proizvoda zabranjeni su bez licence od korporacije Microsoft.

Vlasnici sadržaja koriste tehnologiju Windows Media upravljanja digitalnim pravima (WMDRM) za zaštitu svoje

intelektualne svojine, uključujući autorska prava. Ovaj uređaj koristi WMDRM softver za pristup sadržaju koji štiti

WMDRM. Ako WMDRM softver ne uspe da zaštiti sadržaj, vlasnici sadržaja mogu tražiti od korporacije

Microsoft da opozove mogućnost softvera da koristi WMDRM za reprodukciju ili kopiranje zaštićenog sadržaja.

Opoziv ne utiče na nezaštićeni sadržaj. Kada preuzimate licence za zaštićeni sadržaj, saglasni ste da Microsoft

može da uključi listu opoziva sa licencama. Vlasnici sadržaja mogu zahtevati da nadogradite WMDRM da biste

pristupili njihovom sadržaju. Ako odbijete da nadogradite, nećete moći da pristupite sadržaju kome je

neophodna nadogradnja.

Ovaj proizvod je licenciran u okviru licenci MPEG-4 vizuelnog i AVC patentnog portfolija za ličnu i

nekomercijalnu upotrebu klijenta radi (i) šifrovanja video zapisa u skladu sa MPEG-4 vizuelnim standardom

(„MPEG-4 video“) ili AVC standardom („AVC video“) i/ili (ii) dešifrovanja MPEG- 4 ili AVC video zapisa kojeg je

šifrovao klijent uključen u ličnu ili nekomercijalnu aktivnost i/ili koji je nabavljen od dobavljača video zapisa koji je

licenciran od strane preduzeća MPEG LA da obezbedi MPEG-4 i/ili AVC video. Nijedna licenca se ne dobija niti

će biti implicirana za neku drugu upotrebu. Dodatne informacije, uključujući one koje se odnose na promotivnu,

internu i komercijalnu upotrebu i licenciranje mogu se nabaviti od preduzeća MPEG LA, L.L.C. Posetite veb

lokaciju http://www.mpegla.com. Tehnologiju MPEG Layer-3 šifrovanja zvuka licenciralo je preduzeće

Fraunhofer IIS and Thomson.

SONY MOBILE NEĆE BITI ODGOVORAN ZA GUBITAK, BRISANJE I/ILI ZAMENU LIČNIH PODATAKA

ODNOSNO DATOTEKA USKLADIŠTENIH NA TELEFONU (UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENO NA

KONTAKTE, MUZIČKE NUMERE I SLIKE) KOJI POTEKNU OD AŽURIRANJA UREĐAJA NEKIM OD

METODA OPISANIH U OVOM UPUTSTVU ZA UPOTREBU, KAO I OD UPOTREBE INDIKACIJA I SAVETA

121

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

OBEZBEĐENIH U OKVIRU PODODELJAKA „METODI ZA PRENOS KONTAKATA“ I „SKLADIŠTENJE

PODATAKA“ U OVOM DOKUMENTU. NI U KOM SLUČAJU UKUPNA ODGOVORNOST PREDUZEĆA SONY

MOBILE ILI NJEGOVIH DOBAVLJAČA PREMA VAMA ZA NEKA ILI SVA OŠTEĆENJA, GUBITKE I RAZLOGE

ZA IZVRŠAVANJE RADNJE (BILO PO UGOVORU ILI DELIKTU, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENO NA

NEMAR ILI NEŠTO DRUGO) NEĆE PREMAŠITI SUMU KOJU STE PLATILI ZA UREĐAJ.

122

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..