Sony Xperia SP - Status i obaveštenja

background image

Status i obaveštenja

Statusna linija na vrhu ekrana prikazuje šta se događa u vašem uređaju. Na levoj

strani ćete dobiti obaveštenja kada postoji nešto novo ili u toku. Na primer, ovde se

pojavljuju nova poruka i obaveštenja kalendara. Na desnoj strani prikazuje se jačina

signala, status baterije i ostale informacije.

Statusna linija omogućava da prilagodite osnovna podešavanja na uređaju, na primer,

Wi-Fi®, Bluetooth™, razmenu podataka i zvuk. Iz table za podešavanja možete da

otvorite meni za podešavanja da biste promenili ostala podešavanja.
Svetlo obaveštenja takođe daje informacije o statusu baterije i neka obaveštenja. Na

primer, treperavo plavo svetlo znači da postoji nova poruka ili propušten poziv. Svetlo

obaveštenja možda neće raditi kada je nivo baterije nizak.

23

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Promena obaveštenja i tekućih aktivnosti

Možete povući statusnu liniju na dole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima i dobili

više informacija. Na primer, tablu možete koristiti da biste otvorili novu poruku ili

prikazali događaj iz kalendara. Takođe možete da otvorite neke aplikacije koje su

pokrenute u pozadini, kao što je muzički plejer.

Otvaranje table za obaveštenja

Prevucite statusnu liniju nadole.

Zatvaranje table sa obaveštenjima

Prevucite karticu na dnu table sa obaveštenjima na gore.

24

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Preduzmite akciju u vezi sa obaveštenjem

Dodirnite obaveštenje.

Odbacivanje obaveštenja sa table za obaveštenja

Postavite prst na obaveštenje i lakim udarcem prevucite nalevo ili nadesno.

Brisanje svih obaveštenja sa table sa obaveštenjima

Dodirnite dugme Obriši.

Podešavanje uređaja sa table sa obaveštenjima

Možete da otvorite meni sa podešavanjima sa table sa obaveštenjima da biste
prilagodili brza podešavanja uređaja. Na primer, možete da uključite Wi-Fi

®

.

Otvaranje menija za podešavanja uređaja sa table za obaveštenja

1

Prevucite statusnu liniju nadole.

2

Tapnite na .

Prilagođavanje podešavanja za zvuk na tabli za obaveštenje

1

Prevucite statusnu liniju nadole.

2

Tapnite na .

Kontrolisanje Bluetooth

®

funkcije sa table sa obaveštenjima

1

Prevucite statusnu liniju nadole.

2

Tapnite na .

Kontrola Wi-Fi® funkcije iz table za obaveštenja

1

Prevucite statusnu liniju nadole.

2

Tapnite na .

Prilagođavanje nivoa osvetljenosti na tabli za obaveštenje

1

Prevucite statusnu liniju nadole.

2

Tapnite na .

Prilagođavanje brzih podešavanja sa table sa obaveštenjima

Brza podešavanja možete da prilagodite sa table sa obaveštenjima tako što ćete

izabrati željena brza podešavanja i prerasporediti ih. Možete izabrati do 10 brzih

podešavanja ili ne morate izabrati nijedno od njih.

Izbor brzih podešavanja sa table sa obaveštenjima

1

Prevucite statusnu liniju nadole, a zatim dodirnite .

2

Nađite i tapnite na Prikaz > Brza podešavanja.

3

Izaberite željena brza podešavanja.

Preraspoređivanje brzih podešavanja na tabli sa obaveštenjima

1

Prevucite statusnu liniju nadole, a zatim dodirnite .

2

Nađite i tapnite na Prikaz > Brza podešavanja.

3

Dodirnite i zadržite pored brzog podešavanja, a zatim ga premestite na

željeni položaj.